اعضای هیات علمی

سجاد دادفر

سجاد دادفر

سجاد دادفر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
بررسی جنبشهای مردمی یکصد سال اخیر ایران(بطور خاص انقلاب اسلامی ) 2428008 2 01 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تاریخ تحلیلی اسلام 2420404 2 01 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تاریخ تمدن و فرهنگ اسلامی (با تکیه بر تاثیر متقابل ایران واسلام ) 2428009 2 01 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
سیره علوی 2428012 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
سیر اندیشه های سیاسی واجتماعی در جهان اسلام(با تکیه بر اندیشه های شیعه ) 2428015 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
سیره علوی 2428012 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
شناخت روش های تحقیق در سمینار 2428001 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
شناخت روش های تحقیق در سمینار 2428001 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نقد وبررسی تاریخ اسلام تا پایان عباسیان 2428013 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
سیر اندیشه های سیاسی واجتماعی در جهان اسلام(با تکیه بر اندیشه های شیعه ) 2428015 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
سیره علوی 2428012 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
سیره نبوی 2428011 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
شناخت روش های تحقیق در سمینار 2428001 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نقد وبررسی تاریخ اسلام تا پایان عباسیان 2428013 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 14 نتیجه
از 1