اعضای هیات علمی

غلامرضا سالمیان

غلامرضا سالمیان

غلامرضا سالمیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

دسترسی به محتوای درس‌های نیمسال دوم 98-99

ردیف عنوان درس محتوای1 محتوای2 محتوای3
1 بلاغت کاربردی پاورپوینت - -
2 تحقیق در متون غنایی متن1 - -

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
بلاغت کاربردی 2414198 2 01 1399/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تحقیق در متون غنائی 2414648 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
بلاغت کاربردی 2414198 2 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
عروض و قافیه 2414050 2 01 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نثر 1کشف المحجوب و رساله قشیریه 2414642 2 02 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نظم 3 قسمت سوم نظامی 2414022 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
بلاغت کاربردی 2414198 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
عروض و قافیه 2414050 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
عروض و قافیه 2414050 2 02 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نظم فارسی(2) ناصرخسرو و سنائی 2414372 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
بدیع 2414014 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری فارسی 2414572 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
متون نظم 5 قسمت سوم حافظ 1 2414029 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نثر فارسی (2)تاریخ جهانگشا و مرزبان‌نامه 2414375 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تحقیق درمعانی بیان وفنون ادب فارسی 2414381 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
عروض و قافیه 2414050 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
متون نظم 4 قسمت چهارم حدیقه سنایی 2414026 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
بلاغت کاربردی 2414198 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
بلاغت وفنون ادب 2414528 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 19 نتیجه
از 1