اعضای هیات علمی

غلامرضا سالمیان

غلامرضا سالمیان

غلامرضا سالمیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 درس‌های نیمسال نخست 1400-1401

 

عنوان درس طرح درس محتوای درس
عروض و قافیه دریافت محتوای درس‌های این نیمسال از طریق مراجعه به سامانۀ LMS قابل دستیابی است.
کارگاه تصحیح متن دریافت

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
عروض و قافیه 2414050 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
کارگاه روش تصحیح نسخه های خطی 2414579 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
بلاغت کاربردی 2414198 2 01 1400/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
تحقیق در متون غنائی 2414648 2 01 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
عروض و قافیه 2414050 2 01 1399/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
کارگاه روش تصحیح نسخه های خطی 2414579 2 01 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
تحقیق در متون غنائی 2414648 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
بلاغت کاربردی 2414198 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
بلاغت کاربردی 2414198 2 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نظم 3 قسمت سوم نظامی 2414022 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
عروض و قافیه 2414050 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظم فارسی(2) ناصرخسرو و سنائی 2414372 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
بلاغت کاربردی 2414198 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
عروض و قافیه 2414050 2 02 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
عروض و قافیه 2414050 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری فارسی 2414572 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
متون نظم 5 قسمت سوم حافظ 1 2414029 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نثر فارسی (2)تاریخ جهانگشا و مرزبان‌نامه 2414375 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
بدیع 2414014 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تحقیق درمعانی بیان وفنون ادب فارسی 2414381 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2