اعضای هیات علمی

غلامرضا سالمیان

غلامرضا سالمیان

غلامرضا سالمیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 درس‌های نیمسال نخست 99-400

 

عنوان درس طرح درس محتوای درس
عروض و قافیه دریافت محتوای درس‌های این نیمسال از طریق مراجعه به سامانۀ LMS قابل دستیابی است.
کارگاه تصحیح متن دریافت
تحقیق در متون غنایی دریافت

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 19 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
بلاغت کاربردی 2414198 2 01 1399/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تحقیق در متون غنائی 2414648 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
بلاغت کاربردی 2414198 2 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
عروض و قافیه 2414050 2 01 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نثر 1کشف المحجوب و رساله قشیریه 2414642 2 02 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نظم 3 قسمت سوم نظامی 2414022 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
بلاغت کاربردی 2414198 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
عروض و قافیه 2414050 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
عروض و قافیه 2414050 2 02 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نظم فارسی(2) ناصرخسرو و سنائی 2414372 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
بدیع 2414014 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری فارسی 2414572 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/06 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
متون نظم 5 قسمت سوم حافظ 1 2414029 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نثر فارسی (2)تاریخ جهانگشا و مرزبان‌نامه 2414375 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تحقیق درمعانی بیان وفنون ادب فارسی 2414381 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
عروض و قافیه 2414050 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
متون نظم 4 قسمت چهارم حدیقه سنایی 2414026 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
بلاغت کاربردی 2414198 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
بلاغت وفنون ادب 2414528 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 19 نتیجه
از 1