اعضای هیات علمی

الیاس نورائی

الیاس نورائی

الیاس نورائی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

محتوای درسی درسهای نیمسال جاری (3982)

 

تحلیل متون نطم پایداری سی قصیده ناصرخسرو غزلیات سعدی تحقیق در متون نثر معاصر
فایل صوتی فایل صوتی فایل صوتی فایل صوتی
فایل صوتی فایل صوتی فایل صوتی فایل صوتی
فایل صوتی فایل صوتی فایل صوتی فایل صوتی
فایل صوتی فایل صوتی فایل صوتی فایل صوتی
فایل صوتی فایل صوتی فایل صوتی فایل صوتی
فایل صوتی فایل صوتی فایل صوتی فایل صوتی
فایل صوتی فایل صوتی فایل صوتی فایل صوتی
فایل صوتی فایل صوتی فایل صوتی فایل صوتی
فایل صوتی فایل صوتی فایل صوتی فایل صوتی

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تحلیل متون نظم پایداری 2414465 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون نظم(2) قسمت سوم : قصاید ناصرخسرو 2414656 2 01 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون نظم 5 قسمت دوم غزلیات و قصاید سعدی 2414028 2 01 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نحقیق در نثر معاصر ایران 2414685 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون نثر(1) متون ادبی-تاریخی با تاکید بر تاریخ بیهقی 2414668 2 01 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مطالعات زبانی در متن ادبی 2414641 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
بلاغت کاربردی 2414198 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی ادبیات پایداری 2414460 2 01 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحقیق درمعانی بیان وفنون ادب فارسی 2414381 2 02 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
تحلیل متون نثر پایداری 2414571 2 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
تطورمتون شعر فارسی 2414191 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون تفسیری فارسی 2414051 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نظم 5 قسمت پنجم صائب 2414031 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
بلاغت وفنون ادب 2414528 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تاریخ ادبیات 2 2414057 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
متون نظم 5 قسمت اول بوستان 2414027 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
سبک شناسی 2 نثر 2414060 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
مبانی ادبیات پایداری 2414460 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
متون نظم 5 قسمت پنجم صائب 2414031 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
معانی و بیان1 2414053 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2