اعضای هیات علمی

محمد ایرانی

محمد ایرانی

محمد ایرانی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تطور متون نثر فارسی 2414192 2 02 1398/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
ساخت دستوری زبان فارسی 2414193 2 02 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
سیر تحول انواع ادبیات روایی فارسی 2414365 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون تفسیری فارسی 2414051 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحلیل الگوهای روایی اساطیر و افسانه های کهن 2414637 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
ساخت دستوری زبان فارسی 2414193 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
سبک شناسی 2 نثر 2414060 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نظم 2 قسمت اول رستم و سهراب 2414017 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نظم 3 قسمت دوم مسعودسعد 2414021 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مطالعات تطبیقی ادبیات پایداری ایران و جهان 2414573 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
دستور تاریخی وتطبیقی زبان فارسی 2414529 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
دستور زبان فارسی(2) 2414011 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
سبک شناسی 1 نظم 2414059 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
متون نثر 2 قسمت اول سیاست نامه و قابوسنامه 2414033 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
متون نثر3 قسمت سوم گلستان 2414037 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
آیین نگارش و ویرایش( 1) 2414065 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
آیین نگارش و ویرایش 2 2414066 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
متون تفسیری فارسی 2414051 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
مطالعات بینا رشته ای در ادبیات تطبیقی 2414628 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نثر فارسی (4) کشف المحجوب ورساله قشیریه 2414376 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2