اعضای هیات علمی

مریم رحمتی

مریم رحمتی

مریم رحمتی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 313
پست الکترونیکی: 

 

دروس ارائه شده در ترم دوم تحصیلی 99-98
1-  زبان تخصصی  2-  متون علمی ارشد  3- شعر معاصر ارشد 4- نگارش 3 5- صرف و نحو4  6- متون علمی کارشناسی  7- ترجمه عربی به فارسی  8- ترجمه شفاهی 
جلسه 1 جلسه 1 جلسه 1 جلسه 1        
جلسه 2 جلسه 2 جلسه 2 جلسه 2        
جلسه 3              
جلسه 4              
جلسه 5              
جلسه 6              
جلسه 7              
جلسه 8              
جلسه 9              
جلسه 10              
               
               
               
               

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تحلیل و نقد شعردوره معاصر 2416428 2 01 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
بررسی ترجمه انواع متون علمی 2416405 2 01 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ترجمه از عربی به فارسی 2416327 2 01 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ترجمه شفاهی (1) عربی به فارسی 2416367 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ترجمه متون علمی از عربی به فارسی و بالعکس 2416360 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
زبان تخصصی 2416308 2 01 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
صرف و نحو کاربردی با گرایش ترجمه 4 2416288 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نگارش 3 2416325 2 01 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تحلیل صرفی و نحوی متون ادبی 2416421 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
آشنایی با اوضاع معاصر کشورهای عربی 2416350 2 01 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
پروژه 2416371 2 01 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق و ماخذشناسی 2416329 2 01 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
زبان تخصصی 2416308 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
صرف و نحو کاربردی با گرایش ترجمه 5 2416335 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
نحو 7 2416317 2 01 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
نگارش 1 2416289 2 02 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
نگارش 1 2416289 2 01 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
نگارش 2 2416323 2 01 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نگارش 3 2416325 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
واژه‌شناسی و معادل‌گزینی در ترجمه 2416087 2 01 1398/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3