اعضای هیات علمی

مریم رحمتی ترکاشوند

مریم رحمتی ترکاشوند

مریم رحمتی ترکاشوند    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 313
پست الکترونیکی: 

 

دروس ارائه شده در ترم دوم تحصیلی 99-98
1-  زبان تخصصی  2-  متون علمی ارشد  3- شعر معاصر ارشد 4- نگارش 3 5- صرف و نحو4  6- ترجمه از عربی به فارسی 7- ترجمه متون علمی کارشناسی   8- ترجمه شفاهی 
جلسه 1 جلسه 1 جلسه 1 جلسه 1 جلسه 1 جلسه ی 1 جلسه 1 جلسه 1
جلسه 2 جلسه 2 جلسه 2 جلسه 2 جلسه 2 جلسه 2 جلسه 2 جلسه 2
جلسه 3 جلسات بعد جلسه 3 جلسه 3 جلسه 3 جلسه  3 جلسه 3 جلسه 3
جلسه 4 جلسات بعد  جلسه 4 جلسه 4 جلسه 4 جلسه 4 جلسه 4 جلسه 4
جلسه 5 جلسات بعد  جلسه 5 جلسه 5 جلسه 5 جلسه 5 جلسه 5 جلسه 5
جلسه 6 جلسات بعد  جلسه 6 جلسه 6 جلسه 6 جلسات بعدی  جلسه 6 جلسه 6
جلسه 7   جلسه 7 جلسه 7 جلسه 7   جلسه 7 جلسه 7
جلسه 8   جلسه 8 جلسه 8 جلسه 8   جلسه 8 جلسه 8
جلسه 9   جلسه 9 جلسه 9 جلسه 9   جلسه 9 جلسه 9
جلسه 10   جلسه 10 جلسه 10 جلسه 10   جلسه 10  
               

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 70 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تحلیل صرفی و نحوی متون ادبی 2416421 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
متون نثر دوره معاصر 1 2416313 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
زبان تخصصی 2416308 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
آشنایی با اوضاع معاصر کشورهای عربی 2416350 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
کارورزی 2416370 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
واژه‌شناسی و معادل‌گزینی در ترجمه 2416087 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
پروژه 2416371 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
پروژه کارورزی 2416322 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
نحو کاربردی 1 2420395 4 01 1400/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
شعر معاصر عربی 2416415 2 01 1400/04/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
ادبیات تطبیقی 2416046 2 01 1400/04/23 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
زبان تخصصی 2416308 2 01 1400/04/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
نحو کاربردی2 2420396 4 01 | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/04/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
ترجمه متون علمی از عربی به فارسی و بالعکس 2416360 2 01 1400/04/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
تحلیل صرفی و نحوی متون ادبی 2416421 2 01 1399/11/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
متون نثر دوره معاصر 2 2416319 2 01 1399/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
زبان تخصصی 2416308 2 01 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
آشنایی با اوضاع معاصر کشورهای عربی 2416350 2 01 1399/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
کارورزی 2416370 2 01 1399/11/05 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
ترجمه شفاهی (2) عربی به فارسی 2416368 2 01 1399/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 70 نتیجه
از 4