اعضای هیات علمی

مریم رحمتی

مریم رحمتی

مریم رحمتی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل ونقد شعردوره عباسی 2416426 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آشنایی با اوضاع معاصر کشورهای عربی 2416350 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
زبان تخصصی 2416308 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
صرف و نحو کاربردی با گرایش ترجمه 1 2416282 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
صرف و نحو کاربردی با گرایش ترجمه 5 2416335 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
متون نظم دوره معاصر 1 2416314 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نحو 3 2416298 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
نحو 7 2416317 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
واژه‌شناسی و معادل‌گزینی در ترجمه 2416087 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
بررسی ترجمه انواع متون علمی 2416405 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
ترجمه متون دینی 1 (قرآن کریم ) 2416362 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
زبان تخصصی 2416308 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
علوم بلاغت 1 2420349 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
نحو 4 2416304 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ادبیات عرب 3 صرف و نحو کاربردی 2424012 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آشنایی با اوضاع معاصر کشورهای عربی 2416350 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
زبان تخصصی 2416308 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
صرف 1 2416292 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
صرف کاربردی 1 2420212 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نگارش 1 2416289 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2