اعضای هیات علمی

محمد اکبرپور

محمد اکبرپور

محمد اکبرپور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 403
پست الکترونیکی: 
عنوان درس جلسات فایل جلسات مجازی کلاسهای عملی تابستان99
روش تحقیق در ژئو جلسه اول فایل پاور
ارزیابی توان اکولوژی در برنامه ریزی روستایی جلسه اول فایل پاور
ارزیابی توان اکولوژی در برنامه ریزی روستایی جلسه دوم فایل پاور
روش تحقیق در ژئو جلسه دوم فایل پاور
ارزیابی توان اکولوژی در برنامه ریزی روستایی جلسه سوم  
روش تحقیق در ژئو جلسه سوم فایل پاور
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ارزیابی توان اکولوژیکی در برنامه‌ریزی روستایی 2422510 2 01 هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
جغرافیای اقتصادایران 2422440 2 01 1399/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روش تحقیق در ژئومورفولوژی 2422455 2 01 | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مدیریت توسعه پایدار اقتصادی و اجتماعی در نواحی روستایی 2422502 2 01 1399/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
جغرافیای جمعیت ایران 2422082 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
جغرافیای جمعیت ایران 2422082 2 01 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
جغرافیای روستایی ایران 2422086 2 01 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
جغرافیای روستایی ایران 2422086 2 02 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
دیدگاه‌ها و نظریه‌های برنامه‌ریزی و توسعه 2422500 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش های برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین 2422077 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش های برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین 2422077 2 01 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
زمین در فضا 2422001 2 01 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
زمین در فضا 2422001 2 02 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
جغرافیای جمعیت ایران 2422082 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
جغرافیای جمعیت ایران 2422082 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
جغرافیای روستایی ایران 2422086 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
جغرافیای روستایی ایران 2422086 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
جغرافیای روستایی ایران 2422086 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
جغرافیای روستایی ایران 2422086 2 04 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
دیدگاه‌ها و نظریه‌های برنامه‌ریزی و توسعه 2422500 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3