اعضای هیات علمی

محمد اکبرپور

محمد اکبرپور

محمد اکبرپور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
جغرافیای جمعیت ایران 2422082 2 01 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
جغرافیای جمعیت ایران 2422082 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
جغرافیای روستایی ایران 2422086 2 01 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
جغرافیای روستایی ایران 2422086 2 02 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
دیدگاه‌ها و نظریه‌های برنامه‌ریزی و توسعه 2422500 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش های برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین 2422077 2 01 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش های برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین 2422077 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
زمین در فضا 2422001 2 02 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
زمین در فضا 2422001 2 01 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
جغرافیای جمعیت ایران 2422082 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
جغرافیای جمعیت ایران 2422082 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
جغرافیای روستایی ایران 2422086 2 04 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
جغرافیای روستایی ایران 2422086 2 03 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
جغرافیای روستایی ایران 2422086 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
جغرافیای روستایی ایران 2422086 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
دیدگاه‌ها و نظریه‌های برنامه‌ریزی و توسعه 2422500 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
روش های برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین 2422077 2 02 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
روش های برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین 2422077 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
زمین در فضا 2422001 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
زمین در فضا 2422001 2 02 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2