اعضای هیات علمی

فاطمه کلاهچیان

فاطمه کلاهچیان

فاطمه کلاهچیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
جریان شناسی شعر معاصر ایران 2414681 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:15 - 18:15 ) 1400/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
متون نظم(3) قسمت چهارم : خاقانی 2414660 2 01 هرهفته یک شنبه (10:15 - 12:15 ) 1400/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
تاریخ تحلیلی ادبیات پایداری فارسی 2414572 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
آشنایی با علوم قرآنی 2414683 2 01 هرهفته یک شنبه (15:45 - 17:45 ) 1399/11/12 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
بلاغت کاربردی 2414198 2 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/11/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
متون نثر 4 قسمت دوم مرصادالعباد 2414038 2 01 هرهفته دو شنبه (15:45 - 17:45 ) 1399/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
تحقیق در علوم بلاغی 2414689 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:15 - 12:15 ) 1399/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
مطالعات تطبیقی ادبیات پایداری ایران و جهان 2414573 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/04/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ادبیات معاصر 2 نثر 2414068 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تحقیق در علوم بلاغی 2414689 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی 2414070 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آشنایی با علوم قرآنی 2414683 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
شناخت ادبیات دفاع مقدس 2414577 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نظم 5 قسمت پنجم صائب 2414031 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحقیق در شعر معاصر ایران 2414686 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
سبک شناسی 2 نثر 2414060 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحقیق درمعانی بیان وفنون ادب فارسی 2414381 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
شناخت ادبیات دفاع مقدس 2414577 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
ادبیات معاصر 1 نظم 2414067 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نثر 4 قسمت دوم مرصادالعباد 2414038 2 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2