اعضای هیات علمی

فاطمه کلاهچیان

فاطمه کلاهچیان

فاطمه کلاهچیان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

ردیف

نام درس

شمارۀ جلسه

تاریخ

فایل‌ها

1

ادبیات معاصر نثر 2

اول

12/01/99

ادبیات معاصر جلسه اول مجازی

دوم

19/01/99

ادبیات معاصر جلسه دوم مجازی

سوم

25/01/99

ادبیات معاصر  جلسه سوم مجازی

چهارم

01/02/99

ادبیات معاصر جلسه چهارم مجازی

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

دهم

08/02/99

16/02/99

23/02/99

30/02/99

06/03/99

13/03/99

ادبیات معاصر جلسه پنجم مجازی

ادبیات معاصر جلسه ششم مجازی

ادبیات معاصر جلسه هفتم مجازی

ادبیات معاصر جلسه هشتم مجازی

ادبیات معاصر جلسه نهم مجازی

ادبیات معاصر جلسه دهم مجازی

2

تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی

اول

10/01/99

تاثیر قرآن و حدیث جلسه اول 

دوم

17/01/99

تاثیر قرآن و حدیث جلسه دوم

سوم

24/01/99

درس قرآن و حدیت جلسه سوم 

چهارم

31/01/99

درس قرآن و حدیت جلسه چهارم 

پنجم

07/02/99

درس قرآن و حدیث جلسه پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

دهم

14/02/99

21/02/99

28/02/99

04/03/99

11/03/99

درس قرآن و حدیث جلسه ششم

درس قرآن و حدیث جلسه هفتم

درس قرآن و حدیث جلسه هشتم

درس قرآن و حدیث جلسه نهم

درس قرآن و حدیث جلسه دهم

3

مطالعات تطبیقی ادبیات پایداری ایران و جهان

تمام جلسات

 11/01/99

04/02/99

22/02/99

29/02/99

31/02/99

05/03/99

12/03/99

جزوه مطالعات تطبیقی

فایل صوتی مطالعات تطبیقی 

فایل صوتی مطالعات تطبیقی

فایل صوتی مطالعات تطبیقی

فایل صوتی مطالعات تطبیقی

فایل صوتی مطالعات تطبیقی

فایل صوتی مطالعات تطبیقی

4

تحقیق در علوم بلاغی

تمام جلسات

از 13/01/99

«غزلیات حافظ شیرازی به سعی سایه»

گزیدۀ اشعار خاقانی- دکتر عباس ماهیار

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ادبیات معاصر 2 نثر 2414068 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی 2414070 2 01 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تحقیق در علوم بلاغی 2414689 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مطالعات تطبیقی ادبیات پایداری ایران و جهان 2414573 2 01 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آشنایی با علوم قرآنی 2414683 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
سبک شناسی 2 نثر 2414060 2 01 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
شناخت ادبیات دفاع مقدس 2414577 2 01 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نظم 5 قسمت پنجم صائب 2414031 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
ادبیات معاصر 1 نظم 2414067 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
آیین نگارش و ویرایش 2 2414066 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
تحقیق درمعانی بیان وفنون ادب فارسی 2414381 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
شناخت ادبیات دفاع مقدس 2414577 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نثر 4 قسمت دوم مرصادالعباد 2414038 2 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
آشنایی باعلوم قرآنی 2414069 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
بلاغت کاربردی 2414198 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/11 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
غزلیات شمس 2414063 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
غزلیات شمس 2414063 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تحقیق در مکتب های ادبی جهان 2414525 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
شناخت ادبیات دفاع مقدس 2414577 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
متون نثر2 قسمت دوم کشف الاسرار 2414034 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2