اعضای هیات علمی

خدیجه مرادی

خدیجه مرادی

خدیجه مرادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

عنوان درس فایل ها جلسات مجازی برگزار شده
اصول فقه 1  

جلسه اول

ادامه جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه 12

جلسه 13

اصول فقه ارشد  

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

جلسه13

متون فقه 2  

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

جلسه13

متون فقه 4  

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه هفتم

جلسه هشتم

جلسه نهم

جلسه دهم

جلسه یازدهم

جلسه دوازدهم

جلسه13

قواعدفقه 1  

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم

جلسه پنجم

جلسه ششم

جلسه7

 

نام درس طرح درس
اصول فقه2 طرح درس
متون فقه 1 طرح درس
متون فقه 3 طرح درس
قواعد فقه 2 طرح درس
قواعد فقه ارشد طرح درس
متون فقه ارشد طرح درس
کلیات فقه و مبانی حقوق اسلامی طرح درس

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
اصول فقه 1 2426015 2 01 1399/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اصول فقه 2426083 3 01 هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
قواعد فقه (1) مدنی 2426108 1 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون فقه(2) فقه خانواده 2426018 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون فقه(2) فقه خانواده 2426018 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون فقه (4) فقه جزایی 2426020 2 01 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
حقوق مدنی 3 2421036 2 01 1398/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
حقوق مدنی (8) شفعه و وصیت و ارث 2426013 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
فقه 7 2421011 3 01 | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
قواعد فقه 2 2421063 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
قواعد فقه (2)جزایی 2426048 1 02 هفته های فرد سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون فقه (1)فقه معاملات 2426017 2 02 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون فقه (3) حقوق عمومی وبین الملل 2426019 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون فقه 2426082 3 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
حقوق مدنی 1 2421034 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
حقوق مدنی (8) شفعه و وصیت و ارث 2426031 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
قواعد فقه 2 2421063 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
قواعد فقه (2)جزایی 2426048 1 02 هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
قواعد فقه (2)جزایی 2426048 1 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
کارتحقیقی 2 2426040 1 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2