اعضای هیات علمی

خلیل بیگ زاده

خلیل بیگ زاده

خلیل بیگ زاده    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ادبیات و رایانه 2414612 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مطالعات زبانی در متن ادبی 2414641 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی نظری و نظریه های ادبیات تطبیقی 2414631 2 01 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نظم 4 قسمت اول مثنوی مولوی 1 2414023 2 01 1398/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نظم و نثر عربی 2414458 2 02 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحقیق در مکتب های ادبی جهان 2414525 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
عربی(2 )نثر عربی 2414377 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
مبانی نظری و نظریه های ادبیات تطبیقی 2414631 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نظم 4 قسمت اول مثنوی مولوی 1 2414023 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مطالعات بینا رشته ای در ادبیات تطبیقی 2414628 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
تاثیر قرآن و حدیث در ادب فارسی 2414070 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
سیرآراء وعقایداسلا می 2414382 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مبانی نظری و نظریه های ادبیات تطبیقی 2414631 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
متون نظم 2 قسمت دوم رستم و اسفندیار 2414018 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
متون نظم 4 قسمت دوم مثنوی2 2414024 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ادبیات معاصر 2 نثر 2414068 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
تاریخچه ادبیات تطبیقی 2414625 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
تعاملات و روابط ادبی ایران و جهان 2414627 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
سبک شناسی 2 نثر 2414060 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
متون نظم 2 قسمت سوم سی قصیده از ناصر خسرو 2414019 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2