اعضای هیات علمی

جهانگیر امیری

جهانگیر امیری

جهانگیر امیری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 50 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ادبیات مقاومت 2416430 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ترجمه از فارسی به عربی 2416328 2 01 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ترجمه شفاهی و همزمان 2416408 2 01 1399/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ترجمه متون اقتصادی از عربی به فارسی و بالعکس 2416355 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ترجمه متون تاریخی و جغرافیایی از عربی به فارسی و بالعکس 2416356 2 01 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون نظم و نثر عربی 2414458 2 02 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نثر معاصر عربی 2416414 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
پروژه کارورزی 2416322 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تاریخ ادبیات دوره مغولی ،مملوکی و عثمانی 2416311 2 01 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
ترجمه متون سیاسی از عربی به فارسی و بالعکس 2416357 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
ترجمه متون نظامی از عربی به فارسی و بالعکس 2416353 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
فنون و روش‌های پیشرفته ترجمه 2416082 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
کارورزی 2416370 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی نظری ترجمه 2416083 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحلیل صرفی و نحوی متون ادبی 2416421 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
ادبیات عرب 3 صرف و نحو 2421003 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
آواشناسی زبان عربی 2416294 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
پروژه کارورزی 2416322 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
تاریخ ادبیات دوره مغولی ،مملوکی و عثمانی 2416311 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
ترجمه شفاهی (2) عربی به فارسی 2416368 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 50 نتیجه
از 3