اعضای هیات علمی

جهانگیر امیری

جهانگیر امیری

جهانگیر امیری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل صرفی و نحوی متون ادبی 2416421 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
ادبیات عرب 3 صرف و نحو 2421003 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آواشناسی زبان عربی 2416294 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
پروژه کارورزی 2416322 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
تاریخ ادبیات دوره مغولی ،مملوکی و عثمانی 2416311 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
ترجمه شفاهی (2) عربی به فارسی 2416368 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
ترجمه متون رسانه ایی و فیلمنامه ها از عربی به فارسی و بالعکس 2416359 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
خواندن و ترجمه متون مطبوعاتی عربی 2416330 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
صرف و نحو کاربردی با گرایش ترجمه 3 2416286 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
مبانی نظری ترجمه 2416083 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
تاریخ ادبیات دوره معاصر 2416316 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
تحلیل متون نظم ونثرجاهلی واموی 2416274 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ترجمه از عربی به فارسی 2416327 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
ترجمه شفاهی و همزمان 2416408 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
ترجمه متون ورزشی از عربی به فارسی و بالعکس 2416361 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
ترجمه مکاتبات و اسناد اداری از عربی به فارسی و بالعکس 2416354 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
متون نظم و نثر دوره مغولی ،مملوکی و عثمانی 2416315 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مکالمه و محاضره 3 2420338 1 01 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
آواشناسی زبان عربی 2416294 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
پروژه کارورزی 2416322 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2