اعضای هیات علمی

جهانگیر امیری

جهانگیر امیری

جهانگیر امیری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 72 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تعریب متون سیاسی و دیپلماتیک 2416443 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
نثر عربی از آغاز تادوره معاصر 2416412 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
تاریخ ادبیات دوره مغولی ،مملوکی و عثمانی 2416311 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
ترجمه شفاهی (2) عربی به فارسی 2416368 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/11/06 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
ترجمه متون نظامی از عربی به فارسی و بالعکس 2416353 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
متون نظم و نثر دوره اندلس 2416058 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
ترجمه متون رسانه ایی و فیلمنامه ها از عربی به فارسی و بالعکس 2416359 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
ترجمه متون اقتصادی از عربی به فارسی و بالعکس 2416355 2 01 1400/04/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
تاریخ ادبیات دوره عباسی(1) 2416048 2 01 1400/04/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
ترجمه شفاهی (1) عربی به فارسی 2416367 2 01 1400/04/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
ترجمه شفاهی و همزمان 2416408 2 01 1400/04/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
ترجمه متون ورزشی از عربی به فارسی و بالعکس 2416361 2 01 1400/04/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
ترجمه متون تاریخی و جغرافیایی از عربی به فارسی و بالعکس 2416356 2 01 1400/04/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
نثر معاصر عربی 2416414 2 01 1399/11/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
ترجمه متون ادبی 1(نثر فنی)جدید و قدیم 2416364 2 01 1399/11/14 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
ترجمه همزمان2از فارسی به عربی 2416380 2 01 1399/11/14 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
فنون و روش‌های پیشرفته ترجمه 2416082 2 01 1399/11/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
ترجمه متون اقتصادی از عربی به فارسی و بالعکس 2416355 2 01 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
تاریخ ادبیات دوره مغولی ،مملوکی و عثمانی 2416311 2 01 1399/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
ترجمه متون نظامی از عربی به فارسی و بالعکس 2416353 2 01 1399/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 72 نتیجه
از 4