اعضای هیات علمی

جعفر توکلی

جعفر توکلی

جعفر توکلی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کاربردی در برنامه‌ریزی روستایی 2422509 2 01 | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی جغرافیای گردشگری 2422074 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
محیط زیست و حقوق آن 2422459 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مدل ها و تکنیکهای برنامه ریزی روستایی 2422514 2 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تغییرات محیطی و روشهای ارزیابی آن 2422104 2 01 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش‌های تحقیق پیشرفته در برنامه‌ریزی روستایی 2422507 2 01 هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
کارگاه مدیریت توسعه پایدار روستایی 2422511 2 01 هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی جغرافیای اقتصادی 2422072 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی جغرافیای اقتصادی 2422072 2 02 1398/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مطالعات جهان 2422441 2 02 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مطالعات جهان 2422441 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
جغرافیا و جهانی شدن 2422090 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کاربردی در برنامه‌ریزی روستایی 2422509 2 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مبانی جغرافیای روستایی 2422010 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مبانی جغرافیای گردشگری 2422074 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مبانی جغرافیای گردشگری 2422074 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مدل ها و تکنیکهای برنامه ریزی روستایی 2422514 2 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
جغرافیای خاکها 2422037 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
جغرافیای خاکها 2422037 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
روش های برنامه ریزی منطقه ای و آمایش سرزمین 2422077 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2