اعضای هیات علمی

جعفر توکلی

جعفر توکلی

جعفر توکلی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

  شناسه ارکید

     کانال اطلاع‌رسانی و ارتباط با دانشجویان 

       https://t.me/Dr_tavakkoli46

 

 

    قابل توجه دانشجویان گرامیفیلم آموزشی اصلاح و بازنگری پیشنهاده و پایان‌نامه در محیط نرم‌افزار ورد 

                                            فیلم آموزشی به اشتراک گذاشتن سند و صفحه رایانه در محیط ادابی کانکت

 

 

دروس نیمسال اول سال تحصیلی 1400-1399

عنوان درس جلسه
جغرافیای گردشگری

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

هشتم

نهم

دهم

یازدهم

دوازدهم

سیزدهم

 

سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کاربردی در برنامه‌ریزی روستایی- نظری

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

مدل‌ها و تکنیک‌های برنامه‌ریزی روستایی- نظری

اول

دوم

سوم

چهارم

پنجم

ششم

هفتم

 

 

کلاس‌های سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی در برنامه‌ریزی روستایی- ارشد- عملی

جلسه

عنوان درس

فیلم آموزشی/ کارگاه

اول

آشنایی با آرک‌کاتالوگ 1

Arccatalog 1

دوم

آشنایی با آرک‌کاتالوگ 2

Arccatalog 2

سوم

کارگاه حل تمرین 1

کارگاه حل تمرین 2

GIS Workshop 1

GIS Workshop 2

چهارم

آشنایی با آرک مپ

کارگاه حل تمرین 3

Introduction to ArcMap

GIS Workshop 3

پنجم

کار با جداول توصیفی

descriptive tables

ششم

کارگاه حل تمرین 4

GIS Workshop 4

هفتم

طبقه‌بندی عوارض

features classification

هشتم

کارگاه حل تمرین 5

GIS Workshop 5

نهم

آشنایی با ابزار ادیتور 1

work with editor.1

دهم کارگاه حل تمرین 6 GIS Workshop 6

یازدهم

آشنایی با ابزار ادیتور 2

work with editor.2

دوازدهم   کارگاه حل تمرین 7 GIS Workshop 7

سیزدهم

آشنایی با ابزار ادیتور 3

work with editor.3

چهاردهم

کارگاه حل تمرین 8

GIS Workshop 8

پانزدهم

رقومی کردن روی صفحه مانیتور

On screen digitizing

شانزدهم

کارگاه حل تمرین 9

GIS Workshop 9

هفدهم زمین مرجع کردن نقشه Georeferencing
هیجدهم کارگاه حل تمرین 10 GIS Workshop 10
نوزدهم کارگاه حل تمرین 11 GIS Workshop 11
 

 

کلاس‌های مجازی درس مدل‌ها و تکنیکهای برنامه‌ریزی روستایی- ارشد- عملی

جلسه

عنوان درس

فیلم آموزشی/ کارگاه

اول

تکنیک رتبه‌ای

Ranking method

دوم

روش استاندارد کردن

Standardizing

سوم

کارگاه حل تمرین 1

کارگاه حل تمرین 2

Workhshop 1

Workshop 2

چهارم

روش تقسیم بر انحراف معیار

کارگاه حل تمرین 3

Division by STD

 Workshop 3

پنجم

روش تقسیم بر میانگین

کارگاه حل تمرین 4

Division by mean

Workshop 4

ششم

روش تقسیم بر متوسط ملی

Divide by fixed number

هفتم

روش شاخص‌بندی

Indexing method

هشتم

کارگاه حل تمرین 5 

Wokshop 5 

نهم

روش ضریب محرومیت

کارگاه حل تمرین 6

Deprivation Score

Wokshop 6 

دهم

وزن‌دهی مک‌گراناهان

Mc Granahan

یازدهم کارگاه حل تمرین 7 Workshop 7
دوازدهم وزن‌دهی مولفه اصلی First principal component

سیزدهم

کارگاه حل تمرین 8

Workshop 8 

چهاردهم

روش تاکسونومی

Numerical Taxonomy

پانزدهم

کارگاه حل تمرین 9 

Workshop 9 

شانزدهم کارگاه حل تمرین 10 Workshop 10 
هفدهم کارگاه حل تمرین 11 Workshop 11 
هیجدهم کارگاه حل تمرین 12 workshop 12
نوزدهم کارگاه حل تمرین 13 workshop 13
 

 

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
مدل ها و تکنیکهای برنامه ریزی روستایی 2422514 2 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/04/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کاربردی در برنامه‌ریزی روستایی 2422509 2 01 | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/04/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
مبانی جغرافیای گردشگری 2422074 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/04/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
روش‌های تحقیق پیشرفته در برنامه‌ریزی روستایی 2422507 2 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/11/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
مطالعات جهان 2422441 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
تغییرات محیطی و روشهای ارزیابی آن 2422104 2 01 هرهفته یک شنبه (15:45 - 17:45 ) 1399/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
کارگاه مدیریت توسعه پایدار روستایی 2422511 2 01 | هرهفته سه شنبه (10:15 - 12:15 ) 1399/11/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
مبانی جغرافیای اقتصادی 2422072 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/11/09 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
مدل ها و تکنیکهای برنامه ریزی روستایی 2422514 2 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی کاربردی در برنامه‌ریزی روستایی 2422509 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی جغرافیای گردشگری 2422074 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
محیط زیست و حقوق آن 2422459 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روش‌های تحقیق پیشرفته در برنامه‌ریزی روستایی 2422507 2 01 هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مطالعات جهان 2422441 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مطالعات جهان 2422441 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تغییرات محیطی و روشهای ارزیابی آن 2422104 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
کارگاه مدیریت توسعه پایدار روستایی 2422511 2 01 هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی جغرافیای اقتصادی 2422072 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی جغرافیای اقتصادی 2422072 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدل ها و تکنیکهای برنامه ریزی روستایی 2422514 2 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2