اعضای هیات علمی

جعفر معصوم پور سما کوش

جعفر معصوم پور سما کوش

جعفر معصوم پور سما کوش    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مدرک دکتری: جغرافیای طبیعی اقلیم­ شناسی
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تهران: مهر1385 تا بهمن 1389
عنوان رساله: مکانیسم شکل گیری نسیم دریا در سواحل جنوبی دریای خزر

مدرک کارشناسی ارشد: جغرافیای طبیعی اقلیم­ شناسی
دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه تهران: مهر ۱۳۸۲تا مهر ۱۳۸۴.
عنوان پایان نامه: مطالعه سینوپتیکی خشکسالیهای فراگیر در سواحل جنوبی دریای خزر

زمینه های تحقیقاتی مورد علاقه:
۱- اقلیم شناسی
۲- هیدروکلیماتولوژی
۳- حدی­های اقلیمی

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آب وهوای لایه مرزی 2422355 2 01 1399/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روش‌های آب و هواشناسی سینوپتیک 2422497 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مخاطرات آب و هوایی پیشرفته 2422471 2 01 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مدل سازی اقلیمی 2422445 2 01 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مراکز منطقه‌ای کنترل آب و هوای ایران 2422465 2 01 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
میکرو کلیماتولوژی 2422059 2 01 1398/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظریه‌ها و روش‌های پیشرفته تحقیق در آب و هواشناسی 2422491 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مراکز منطقه‌ای کنترل آب و هوای ایران 2422465 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
میکرو کلیماتولوژی 2422059 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
نظریه‌ها و روش‌های پیشرفته تحقیق در آب و هواشناسی 2422491 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
رابطه متقابل آب و هوا و اقیانوس 2422468 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
روش‌های آب و هواشناسی سینوپتیک 2422497 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مدیریت وبرنامه ریزی محیطی 2422370 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مدل ها ی آب وهواشناسی 2422371 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
مراکز منطقه‌ای کنترل آب و هوای ایران 2422465 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
میکرو کلیماتولوژی 2422059 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نظریه‌ها و روش‌های پیشرفته تحقیق در آب و هواشناسی 2422491 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
آب وهوای کره زمین 2422025 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
اقلیم شناسی دینامیک 2422117 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مدل سازی آب وهوایی 2422354 2 01 هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 20 نتیجه
از 1