اعضای هیات علمی

جعفر معصوم پور سما کوش

جعفر معصوم پور سما کوش

جعفر معصوم پور سما کوش    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
مراکز منطقه‌ای کنترل آب و هوای ایران 2422465 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
میکرو کلیماتولوژی 2422059 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
نظریه‌ها و روش‌های پیشرفته تحقیق در آب و هواشناسی 2422491 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
رابطه متقابل آب و هوا و اقیانوس 2422468 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
روش‌های آب و هواشناسی سینوپتیک 2422497 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مدیریت وبرنامه ریزی محیطی 2422370 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
مدل ها ی آب وهواشناسی 2422371 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
مراکز منطقه‌ای کنترل آب و هوای ایران 2422465 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
میکرو کلیماتولوژی 2422059 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
نظریه‌ها و روش‌های پیشرفته تحقیق در آب و هواشناسی 2422491 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396
آب وهوای کره زمین 2422025 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
اقلیم شناسی دینامیک 2422117 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
مدل سازی آب وهوایی 2422354 2 01 هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 13 نتیجه
از 1