اعضای هیات علمی

ایرج جباری

ایرج جباری

ایرج جباری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
اندیشه های نظری در جغرافیا و ژئومورفولوژی 2422376 2 01 1398/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
ژئومورفولوژی اقلیمی 2422439 2 01 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
ژئومورفولوژی دامنه ای 2422462 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
ژئومورفولوژی رود خانه ای 2422458 2 02 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
ژئومورفولوژی رود خانه ای 2422458 2 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
ژئومورفولوژی و سنگ‌شناسی 2422483 2 01 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدیریت مخاطرات ژئومورفولوژیکی 2422489 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
هیدرولوژی کاربردی 2422055 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش‌های تحقیق پیشرفته در برنامه‌ریزی روستایی 2422507 2 01 هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
ژئومورفولوژی اقلیمی 2422050 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
ژئومورفولوژی و سنگ‌شناسی 2422483 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مخاطرات طبیعی 2422070 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
مدیریت مخاطرات ژئومورفولوژیکی 2422489 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
تکنیک‌ها و مدل‌ها در ژئومورفولوژی 2422485 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
روش‌شناسی در قلمرو ژئومورفولوژی 2422477 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ژئومورفولوژی 2422066 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ژئومورفولوژی ایران (2) 2422334 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ژئومورفولوژی رودخانه‌ای با تأکید بر ایران 2422480 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ژئومورفولوژی و آمایش فضاهای شهری و روستایی 2422487 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ژئومورفولوژی و مدیریت فرسایش خاک 2422488 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 33 نتیجه
از 2