اعضای هیات علمی

ایرج جباری

ایرج جباری

ایرج جباری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 414
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

مشخصات در ارکید

مشخصات در مگیران

 

برنامه درسی نیمسال دوم سال تحصیلی 1400 - 1399

    نام درس   زمان تدرریس مجازی طرح درس 

فایل های بارگذاری شده. فایل های صوتی نیز در Lms  قابل  دسترس است

 ژئومورفولوژی و آمایش فضاهای شهری و روستایی   یکشنبه - 11.15 - 10.15  در دسترس  منبع: روستایی، شهرام و جباری ایرج، ژئومورفولوژی مناطق شهری، انتشارات سمت
 تکمیکها و مدل ها در ژئومورفولوژی  یکشنبه - 15.30 - 14.30  در دسترس جلسه 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 14، 15.
 ژئومورفولوژی ایران (2) - ( عملی و نظری)  دوشنبه 10.30 - 9 ک  در دسترس   منبع: علایی طالقانی، محمود، ژئومورفولوژی ایران، انتشارات قومس 
 ژئومورفولوژی ایران (1)  سه شنبه 15.30 - 14.30  در دسترس

منبع: علائی طالقانی، محمود، ژئومورفولوژِ ایران، انتشارات قومس

 مورفوتکتونیک   چهارشنبه 10 - 9   در دسترس  جلسه های: 4، 5، 6، 7،  9، 10، 11، 12، 13، 14، 15
 تهیه و تفسیر نقشه های ژئومورفولوژی (عملی و نظری)  چهارشنبه 16 - 14.30 ئر دسترس پاور پوینتها:  توپوگرافی،   لیتولوژی،   ژئومورفولوژی 1،  ژئومورفولوژی 2

 

کتبمقالاتهمایش ها