اعضای هیات علمی

حسن ذوالفقاری

حسن ذوالفقاری

حسن ذوالفقاری    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: 34283907
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

 
 

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آب وهوا شناسی توریسم 2422367 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
اثرات زیست محیطی توسعه منابع آب 2422383 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مباحث ویژه گرایش رساله 2422358 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 3 نتیجه