اعضای هیات علمی

حجت دارابی

حجت دارابی

حجت دارابی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

علایق مطالعاتی: 

باستان شناسی دوره نوسنگی 

باستان شناسی نظری

باستان شناسی محیطی 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
باستان شناسی بین النهرین از آغازکشاورزی تا آغاز ادبیات 2428032 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
تاثیر و تاثر تمدنهای پیش باستانی ایران به کشورهای مجاور 2428020 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
موزه داری 2428024 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
شناخت و بررسی تمدنهای پیش از تاریخ ایران از آغاز تا پایان استقرار در دهکده 2428027 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
شناخت و بررسی تمدنهای پیش از تاریخ آسیای صغیر 2428033 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
باستان شناسی بین النهرین از آغازکشاورزی تا آغاز ادبیات 2428032 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تاثیر و تاثر تمدنهای پیش باستانی ایران به کشورهای مجاور 2428020 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
موزه داری 2428024 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
نمایش 8 نتیجه
از 1