اعضای هیات علمی

حجت دارابی

حجت دارابی

حجت دارابی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود
فایلها اسلایدها توضیحات
مطلب فراپارینه سنگی در زاگرس مرکزی فراپارینه سنگی ایران  
مقالات باستان شناسی نوسنگی زاگرس مرکزی زمین سیما و دیرین اقلیم آسیای صغیر  
     
     
     
     

علایق مطالعاتی: 

باستان شناسی دوره نوسنگی 

باستان شناسی نظری

باستان شناسی محیطی 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 13 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
شناخت و بررسی تمدنهای پیش از تاریخ ایران از آغاز تا پایان استقرار در دهکده 2428027 3 01 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
شناخت و بررسی تمدنهای پیش از تاریخ آسیای صغیر 2428033 2 01 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
باستان شناسی بین النهرین از آغازکشاورزی تا آغاز ادبیات 2428032 2 01 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تاثیر و تاثر تمدنهای پیش باستانی ایران به کشورهای مجاور 2428020 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
موزه داری 2428024 2 01 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
باستان شناسی بین النهرین از آغازکشاورزی تا آغاز ادبیات 2428032 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
تاثیر و تاثر تمدنهای پیش باستانی ایران به کشورهای مجاور 2428020 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
موزه داری 2428024 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
شناخت و بررسی تمدنهای پیش از تاریخ ایران از آغاز تا پایان استقرار در دهکده 2428027 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
شناخت و بررسی تمدنهای پیش از تاریخ آسیای صغیر 2428033 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
باستان شناسی بین النهرین از آغازکشاورزی تا آغاز ادبیات 2428032 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
تاثیر و تاثر تمدنهای پیش باستانی ایران به کشورهای مجاور 2428020 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
موزه داری 2428024 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 13 نتیجه
از 1