اعضای هیات علمی

فرامرز باقرآبادی

فرامرز باقرآبادی

فرامرز باقرآبادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

تاریخ حقوق- اجرای احکام مدنی - کارشناسی ارشد -2 

تاریخ حقوق- اجرای احکام مدنی- کارشناسی ارشد -1- دانشجویان خارجی- اثر القرابه علی التنفیذ الجبری 

تاریخ حقوق- اجرای احکام مدنی- کارشناسی ارشد- 1- اعتراض به اجرا 

آیین دادرسی مدنی- کارشناسی ارشد -جلسه دوم- نقد آرای قضایی در مبحث واخواهی

آیین  مدنی دادرسی مدنی- کارشناسی ارشد- دانشجویان خارجی- جلسه 1- الاعتراض علی الحکم الغیابی فی قانون المرافعات المدنیه العراقیه 1

آیین دادرسی مدنی- کارشناسی ارشد- دانشجویان خارجی- جلسه 1- الاعتراض علی الحکم الغیابی فی قانون المرافعات المدنیه العراقیه 2

حقوق مدنی 2 جلسه 3 بخش 1

 حقوق مدنی 2-جلسه3-بخش 2

 آیین دادرسی مدنی 2- جلسه 3

 آیین دادرسی مدنی 1- جلسه 3 -بخش 1

 آیین دادرسی مدنی 1 جلسه 3 بخش 2

 ادله اثبات دعوا -جلسه 3 -بخش 1

 ادله اثبات دعوا جلسه 3 بخش 2

حقوق مدنی 2 جلسه 2 بخش 1

حقوق مدنی 2 جلسه 2 بخش 2

آیین دادرسی مدنی 2 جلسه 2 بخش 1

آیین دادرسی مدنی 2 جلسه 2 بخش 2

آیین دادرسی مدنی 1 جلسه 2 بخش 1

آیین دادرسی مدنی 1 جلسه 2 بخش 2

ادله اثبات دعوا جلسه 2 بخش 1

ادله اثبات دعوا جلسه 2 بخش 2

حقوق مدنی 2 جلسه 1 بخش 1

حقوق مدنی 2 جلسه 1 بخش 2

آیین دادرسی مدنی2 جلسه 1 بخش 1

آیین دادرسی2 جلسه 1 بخش 2

آیین دادرسی مدنی 2 جلسه 1 بخش 3

آیین دادرسی مدنی 1 جلسه 1 بخش 1

آیین دادرسی مدنی 1 جلسه 1 بخش 2

آیین دادرسی مدنی 1 جلسه 1 بخش 3

ادله اثبات دعوا- جلسه 1- بخش 1

ادله اثبات دعوا- جلسه 1 بخش 2

ادله اثبات دعوا-جلسه 1-بخش 3

آیین دادرسی مدنی- کارشناسی ارشد - جلسه اول- مبحث واخواهی 

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 43 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ادله اثبات دعوی 2426050 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آیین دادرسی مدنی 1 2426032 2 02 1399/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آیین دادرسی مدنی 1 2426032 2 01 1399/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آیین دادرسی مدنی 2 2426033 2 01 1399/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آئین دادرسی مدنی 2426089 2 01 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تاریخ حقوق 2426099 1 01 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
حقوق مدنی (2) اموال و مالکیت 2426025 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آیین دادرسی مدنی 2 2426033 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
حقوق بیمه 2426063 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
حقوق تجارت الکترونیک 2426129 1 01 1398/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
حقوق تجارت بین الملل 2426094 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
حقوق مالکیت فکری 2426127 1 02 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
حقوق مدنی (3) کلیات قراردادها 2426026 3 02 | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
داوری بین المللی 2426087 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
حقوق تجارت الکترونیک 2426129 1 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
حقوق تجارت بین الملل 2426094 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
حقوق مالکیت فکری 2426127 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
حقوق مدنی (6) عقود معین قسمت الف 2426029 3 02 هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
داوری بین المللی 2426087 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
زبان خارجه 1 2421067 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 43 نتیجه
از 3