اعضای هیات علمی

جمال فرزند وحی

جمال فرزند وحی

جمال فرزند وحی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
فقه الحدیث 4 2420444 2 01 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تاریخ حدیث 2420360 2 01 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
روشهای تفسیری 1 2420209 2 01 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
شناخت نهج البلاغه 2420427 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
علوم قرآنی2 2420206 2 01 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
علوم قرآنی4 2420208 2 01 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
فقه الحدیث 2 2420348 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
فقه الحدیث 2420196 2 01 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تاریخ حدیث 2420360 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
تفسیرقرآن 1 2420202 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
شناخت نهج البلاغه 2420427 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
علوم قرآنی2 2420206 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
فقه الحدیث 2 2420348 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
فقه الحدیث 2420196 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مروری بر نهج البلاغه 2420365 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
تاریخ حدیث 2420197 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تعلیم و تربیت اسلامی 2421042 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/13 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تفسیر قرآن 2 2424029 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
علوم قرآنی 1 2420205 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
فقه الحدیث 1 2420347 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2