اعضای هیات علمی

جمال فرزند وحی

جمال فرزند وحی

جمال فرزند وحی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

  سلام. لطفا  محتوای فایل که پیوست است (برنامه ضبط شده علوم قرآنی1 و 3)، مطالعه شود.

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 62 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
علوم قرآن 2421941 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
کلیات علوم حدیث 2421102 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
فقه الحدیث 4 2420444 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
فقه الحدیث 2420196 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
تاریخ قرآن 2420201 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
علوم قرآنی2 2420206 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
علوم قرآنی4 2420208 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
فقه الحدیث 2 2420348 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
تاریخ حدیث 2420360 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
تاریخ حدیث 2420197 2 01 1400/04/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
علوم قرآنی 1 2420205 2 01 1400/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
علوم قرآنی3 2420207 2 01 1400/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
اصول و مقدمات تفسیر 2420416 2 01 1400/04/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
تفسیر قرآن 2 2421031 2 01 1400/04/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
فقه الحدیث 1 2420347 2 01 1400/04/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
فقه الحدیث 3 2420426 2 01 1400/04/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
فقه الحدیث 4 2420444 2 01 1399/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
فقه الحدیث 2420196 2 01 1399/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
تاریخ قرآن 2420201 2 01 1399/11/11 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
علوم قرآنی2 2420206 2 01 1399/11/11 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 62 نتیجه
از 4