اعضای هیات علمی

فیروز مجرد

فیروز مجرد

فیروز مجرد    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آب و هوای ایران 2422012 2 01 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
آب و هوای ایران 2422012 2 02 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
آب و هواشناسی کشاورزی پیشرفته 2422469 2 01 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
آمار و احتمالات(1) 2422064 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
آمار و احتمالات(1) 2422064 2 01 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحلیل فضایی داده‌های آب و هواشناسی با سیستم اطلاعات جغرافیایی 2422505 2 01 هفته های زوج چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش های پیشرفته آماری در آب وهوا شناسی 2422524 2 01 هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش های پیشرفته آماری در آب وهوا شناسی 2422363 2 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
آب و هوای ایران 2422012 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
آب و هوای ایران 2422012 2 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
آب و هواشناسی کشاورزی پیشرفته 2422469 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
آمار و احتمالات(1) 2422064 2 02 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
آمار و احتمالات(1) 2422064 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
تحلیل فضایی داده‌های آب و هواشناسی با سیستم اطلاعات جغرافیایی 2422505 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
روش های پیشرفته آماری در آب وهوا شناسی 2422363 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مبانی هیدرولوژی 2422069 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
مبانی هیدرولوژی 2422069 2 02 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
آمار و احتمالات(2)کاربرد آمار در جغرافیا 2422035 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
آمار و احتمالات(2)کاربرد آمار در جغرافیا 2422035 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
دیدگاه‌ها و روش‌های جدید درآب وهواشناسی 2422470 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 36 نتیجه
از 2