اعضای هیات علمی

فاطمه بختیاری

فاطمه بختیاری

فاطمه بختیاری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 50 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
زبان تخصصی 2420411 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
تاریخ فلسفه اسلامی2 2424033 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
زبان تخصصی 4 2424067 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
فلسفه علم 2424072 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/11/06 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
زبان تخصصی2 2424031 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
منطق 3 2424013 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
منطق جدید 2424378 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
زبان خارجی 1 2420211 2 01 1400/04/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
زبان تخصصی(1) 2424370 2 01 1400/04/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
تاریخ فلسفه اسلامی 3 2424060 2 01 1400/04/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
زبان تخصصی 3 2424058 2 01 1400/04/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
منطق 2 2424006 4 01 1400/04/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
فلسفه علم 2424072 2 01 1399/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
زبان تخصصی2 2424031 2 01 1399/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
منطق 1 2424001 4 01 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/11/11 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
منطق 3 2424013 2 01 1399/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
منطق جدید 2424378 2 01 1399/11/16 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
زبان خارجی 1 2420211 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
زبان تخصصی(1) 2424370 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
منطق 2 2424006 4 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 50 نتیجه
از 3