اعضای هیات علمی

محمدابراهیم مالمیر

محمدابراهیم مالمیر

محمدابراهیم مالمیر    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
سیر آرا و عقاید و تاثیر آن در ادب فارسی 2414640 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
بلاغت 2 ( بدیع و بیان) 2414651 2 01 1399/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تطورمتون شعر فارسی 2414191 2 02 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون نظم 4 قسمت دوم مثنوی2 2414024 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تحقیق در متون عرفانی وحکمی1 2414526 2 01 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
رایانه و فضای مجازی 2420408 2 01 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
ماخذ شناسی و روش تحقیق در ادبیات روایی 2414632 2 01 1398/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نظم 5 قسمت چهارم حافظ 2 2414030 2 01 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نظم و نثر عربی 2414458 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مرجع شناسی و روش تحقیق(1) 2414013 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات پایداری 2414574 2 01 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
رایانه و فضای مجازی 2420408 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
قرائت متون عربی قسمت چهارم شعر قدیم و جدید 2414042 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون عربی نظم ونثر (1) 2414523 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نظم 5 قسمت چهارم حافظ 2 2414030 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نظم و نثر عربی 2414458 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
مرجع شناسی و روش تحقیق(1) 2414013 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
مرجع شناسی و روش تحقیق در ادبیات پایداری 2414574 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نظم فارسی(4) مثنوی 2414384 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
تحقیق در متون عرفانی وحکمی1 2414526 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2