اعضای هیات علمی

علی دودمان کوشکی

علی دودمان کوشکی

علی دودمان کوشکی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تحلیل ونقد شعردوره عباسی 2416426 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تاریخ ادبیات دوره عباسی (2) 2416049 2 01 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تاریخ ادبیات و متون دوره اندلس 2416344 2 01 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
صرف 3 2416299 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
صرف و نحو کاربردی با گرایش ترجمه 1 2416282 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
صرف و نحو کاربردی با گرایش ترجمه 3 2416286 2 01 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
صرف و نحو کاربردی با گرایش ترجمه 7 2416337 2 01 1398/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نثر از دوره جاهلی تا پایان اموی 2416300 2 01 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نظم دوره معاصر 1 2416314 2 01 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون نظم و نثر دوره اندلس 2416058 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
شعر عربی از آغاز تادورهمعاصر 2416413 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
تاریخ ادبیات و متون دوره اندلس 2416344 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
تاریخ ادبیات و متون دوره عباسی 2416343 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
صرف 3 2416299 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نثر از دوره جاهلی تا پایان اموی 2416300 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون نظم و نثر دوره اندلس 2416058 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
نگارش 1 2416289 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
نگارش 1 2416289 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
تاریخ ادبیات دوره عباسی(1) 2416048 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
صرف 2 2416297 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2