اعضای هیات علمی

اسداله آژیر

اسداله آژیر

اسداله آژیر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

 

نام درس فایل قابل دریافت درس
کلام جدید 1 (کارشناسی) 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5-1  1-5-2  1-6-1   1-6-2   1-7-1  1-7-2  1-8-1  1-8-2  1-9-1  1-9-2     1-10-1  1-10-2  1-11-1  1-11-2  1-12-1  1-12-2  1-13-1  1-13-2
حکمت اشراق 1 (کارشناسی) 1-1  1-2  1-3  1-4  1-5  1-6-1  1-6-2  1-7-1  1-8-1  1-8-2  1-9-1  1-9-2  1-10-1  1-10-2         1-11-1  1-11-2  1-12-1  1-12-2  1-13-1  1-13-2  1-14-1  1-14-2
فلسفه اسلامی 3 (بخش 5 و 6 و 7)  6-1  6-2-3  6-3  6-4  6-5  6-6  6-7     6-7-2  6-8    6-8-2   6-9  6-9-2  6-10  6-11-1  6-11-2 // 3-5-1  3-5-2  3-5-3  3-5-3  3-5-3  3-5-4   3-5-4    3-5-4  3-5-5  3-5-5  3-5-6  3-5-6  3-5-7  3-5-7  3-5-8  3-5-8  // 3-7-1  3-7-1  3-7-2  3-7-2
فلسفه اشراق 1 (کارشناسی ارشد) 1-1   1-2  1-3  1-4  1-5  1-6  1-7  1-8  1-9  1-10  1-11

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
فلسفه اشراق (2) 2424380 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
مسایل کلامی جدید 2424381 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
حکمت اشراق 2 2424069 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
کلام جدید 2 2424068 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
فلسفه اسلامی 4 2424030 4 01 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
فلسفه اشراق (1) 2424376 2 01 1400/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
حکمت اشراق 1 2424063 2 01 1400/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
فلسفه اسلامی 3 2424024 4 01 1400/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
کلام جدید 1 2424059 2 01 1400/04/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
فلسفه اشراق (2 ) 2424073 2 01 1399/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
مسایل کلامی جدید 2424381 2 01 1399/11/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
حکمت اشراق 2 2424069 2 01 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
کلام جدید 2 2424068 2 01 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
فلسفه اسلامی 4 2424030 4 01 1399/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
فلسفه اشراق (1) 2424376 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
حکمت اشراق 1 2424063 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
فلسفه اسلامی 3 2424024 4 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
کلام جدید 1 2424059 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
فلسفه اشراق (2 ) 2424073 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مسایل کلامی جدید 2424381 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3