اعضای هیات علمی

علی عباس حیاتی

علی عباس حیاتی

علی عباس حیاتی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
حقوق مدنی (1) اشخاص و حمایت از محجورین 2426098 2 01 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
اجرای احکام مدنی 2426136 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
حقوق بین الملل خصوصی (تعرض قوانین ) 2426085 2 01 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
حقوق مدنی (3) کلیات قراردادها 2426026 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
حقوق مدنی (6) عقود معین قسمت الف 2426029 3 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
حقوق مدنی (1) اشخاص و حمایت از محجورین 2426098 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
آیین دادرسی مدنی 2 2426033 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
حقوق مدنی 1 2426080 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
حقوق مدنی 3 2421036 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
حقوق مدنی (6) عقود معین قسمت الف 2426029 3 01 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
حقوق مدنی (8) شفعه و وصیت و ارث 2426031 3 02 هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
کارتحقیقی 2 2426040 1 02 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
آیین دادرسی مدنی 1 2426032 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
حقوق مدنی 2 2426081 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
حقوق مدنی 2 2421035 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
حقوق مدنی (4) الزامات خارج از قراردادها 2426027 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
حقوق مدنی (5 ) خانواده 2426143 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مسئولیت های مدنی خاص 2426141 1 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
حقوق مدنی (1) اشخاص و حمایت از محجورین 2426098 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
آیین دادرسی مدنی 3 2426034 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 30 نتیجه
از 2