اعضای هیات علمی

علی عباس حیاتی

علی عباس حیاتی

علی عباس حیاتی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

حقوق مدنی پیشرفته 1. ج 1- قسمت ا

حقوق مدنی پیشرفته 1 ج 1- قسمت 2

حقوق مدنی پیشرفته 1. ج 2. قسمت 1

حقوق مدنی پیشرفته 1. ج 2. قسمت 2

حقوق مدنی پیشرفته 1 ج 3

حقوق مدنی پیشرفته 1 ج 4

حقوق مدنی پیشرفته 1 ج 5

حقوق مدنی پیشرفته 1 ج 6

آئین دادرسی مدنی 3. ج 1. قسمت 1

آئین دادرسی مدنی 3. ج 1. قسمت 2

آئین دادرسی مدنی 3. ج 2 قسمت 1

آئین دادرسی مدنی 3. ج 2. قسمت 2

آئین دادرسی مدنی 3 جلسه 3

آئین دادرسی مدنی 3 جلسه 4

آئین دادرسی مدنی 3 جلسه 5

آئین دادرسی مدنی 3 جلسه 6

آئین دادرسی مدنی 3 جلسه 7

حقوق مدنی 5. جلسه 1 

حقوق مدنی 5 جلسه 2

حقوق مدنی 5 جلسه 3

حقوق مدنی 5 جلسه 4

حقوق مدنی 5 جلسه 5

حقوق مدنی 5 جلسه 6

حقوق مدنی 5 جلسه 7

حقوق مدنی 5 جلسه 8

حقوق مدنی 5 جلسه 9

حقوق مدنی 5 جلسه 10

حقوق مدنی 5 جلسه 11

حقوق مدنی 7. ج 1. قسمت 1

حقوق مدنی 7. ج 1 قسمت 2

حقوق مدنی 7 ج 2. قسمت 1

حقوق مدنی 7. ج 2 قسمت 2

حقوق مدنی 7 جلسه 3

حقوق مدنی 7 جلسه 4

حقوق مدنی 7 جلسه 5

حقوق مدنی 7 جلسه 6

حقوق مدنی 7 جلسه 7

حقوق مدنی 7 جلسه 8

حقوق مدنی 7 جلسه 9

حقوق مدنی 7 جلسه 10

حقوق مدنی 7 جلسه 11

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
حقوق بین الملل خصوصی (تعرض قوانین ) 2426085 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
حقوق بین الملل خصوصی (تعرض قوانین ) 2426085 2 02 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
حقوق مدنی 2 2426081 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
حقوق مدنی (3) کلیات قراردادها 2426026 3 01 1400/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
حقوق مدنی 1 2426080 2 01 1400/04/23 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
آیین دادرسی مدنی 3 2426034 2 01 1400/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
حقوق مدنی (4) الزامات خارج از قراردادها 2426027 2 01 1400/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
روش تحقیق 2426121 2 01 1400/04/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
حقوق مدنی (1) اشخاص و حمایت از محجورین 2426098 2 01 1399/11/15 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
حقوق بین الملل خصوصی (تعرض قوانین ) 2426085 2 01 1399/11/15 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
حقوق مدنی 2 2426081 2 01 1399/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
حقوق مدنی (3) کلیات قراردادها 2426026 3 01 | هفته های زوج چهار شنبه (15:45 - 17:45 ) 1399/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
حقوق مدنی 1 2426080 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آیین دادرسی مدنی 3 2426034 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
حقوق مدنی (5 ) خانواده 2426143 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
حقوق مدنی (5 ) خانواده 2426143 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
حقوق مدنی (7) عقود معین قسمت ب 2426030 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/15 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
حقوق مدنی (1) اشخاص و حمایت از محجورین 2426098 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
حقوق بین الملل خصوصی (تعرض قوانین ) 2426085 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
اجرای احکام مدنی 2426136 1 01 هفته های فرد چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 47 نتیجه
از 3