اعضای هیات علمی

خلیل الله احمدوند

خلیل الله احمدوند

خلیل الله احمدوند    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آیات الاحکام 2421057 2 01 1398/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
فقه 1 2421005 3 01 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
فقه 1 2424008 2 01 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
فقه 3 2424023 2 01 1398/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
فقه 6 2421010 3 01 | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
فقه 9 2421013 3 01 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
فقه استدالالی 3 2421062 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
فقه تطبیقی 2421064 2 01 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
فقه 1 2424008 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
فقه 6 2421010 3 01 هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
فقه 7 2421011 3 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
فقه 9 2421013 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
فقه استدالالی 3 2421062 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
فقه استدلالی1 2421056 4 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
فقه 5 2421009 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
فقه 8 2421012 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
فقه استدلالی2 2421059 4 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
کلام 3 2421018 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
آیات الاحکام 2421057 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
فقه 3 2421007 3 01 هفته های فرد یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2