اعضای هیات علمی

امان اله فتح نیا

امان اله فتح نیا

امان اله فتح نیا    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: 413
پست الکترونیکی: 

 

پروفایل در گوگل اسکولار     پروفایل در ارکید

فایل اقلیم شناسی فیزیکی- کارشناسی- جلسه اول  - جلسه دوم - جلسه سوم - جلسه چهارم - جلسه پنجم - جلسه ششم - جلسه هفتم - جلسه هشتم - جلسه نهم - جلسه دهم - جلسه یازدهم  ---- خلاصه متنی

فایل اقلیم شناسی ماهواره ای- کارشناسی  --  جلسه اول - جلسه سوم - جلسه پنجم - جلسه هفتم - جلسه نهم - جلسه یازدهم ----- خلاصه متنی

فایل آب و هواشناسی ماهواره ای پیشرفته- دکتری -- جلسه اول - جلسه دوم  - جلسه سوم - جلسه چهارم - جلسه پنجم - جلسه ششم - جلسه هفتم - جلسه هشتم - جلسه نهم - جلسه دهم - جلسه یازدهم

فایل روشهای آب و هواشناسی ماهواره ای- کارشناسی ارشد -- جلسه اول - جلسه سوم - جلسه پنجم - جلسه هفتم - جلسه نهم - جلسه یازدهم

فایل درس مبانی هیدرولوژی- کارشناسی - جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم - جلسه چهارم - جلسه پنجم - جلسه ششم - جلسه هفتم - جلسه هشتم - جلسه نهم - جلسه دهم- جلسه یازدهمجلسه دوازدهم- جلسه سیزدهم- جلسه چهاردهم- جلسه پانزدهم

فایل درس تحلیل فضایی داده های آب و هوایی کارشناسی جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم - جلسه چهارم - جلسه پنجم - جلسه ششم - جلسه هفتم - جلسه هشتم - جلسه نهم - جلسه دهم- جلسه یازدهم - جلسه دوازدهم - جلسه سیزدهم- جلسه چهاردهم 

فایل درس نرم افزارهای اقلیمی - کارشناسی - جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم - جلسه چهارم - جلسه پنجم - جلسه ششم - جلسه هفتم - جلسه هشتم - جلسه نهم - جلسه دهم- جلسه یازدهم - جلسه دوازدهم - جلسه سیزدهم- جلسه چهاردهم - جلسه پانزدهم

فایل درس آب و هواشناسی شهری و حمل و نقل کارشناسی ارشد- جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم - جلسه چهارم - جلسه پنجم - جلسه ششم - جلسه هفتم - جلسه هشتم - جلسه نهم - جلسه دهم- جلسه یازدهم - جلسه دوازدهم - جلسه سیزدهم- جلسه چهاردهم

فایل درس هیدرواقلیم حوضه های آبریز ایران کارشناسی ارشد جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم - جلسه چهارم - جلسه پنجم - جلسه ششم جلسه هفتم  - جلسه هشتم - جلسه نهم - جلسه دهم- جلسه یازدهم - جلسه دوازدهم - جلسه سیزدهم- جلسه چهاردهم 

فایل درس سیاستگذاری محیط زیست کارشناسی- جلسه اول - جلسه دوم - جلسه سوم - جلسه چهارم - جلسه پنجم - جلسه ششم - جلسه هفتم - جلسه هشتم - جلسه نهم - جلسه دهم- جلسه یازدهم - جلسه دوازدهم - جلسه سیزدهم- جلسه چهاردهم

برنامه هفتگی حضور استاد در دانشگاه در نیمسال اول 00-99

روز/ساعت

09 : 08

10 : 09

 11 : 10

 12 : 11

 13 : 12

14 : 13

15 : 14

16 : 15

17 : 16

شنبه

 

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

 

 

 

یکشنبه

 

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

تدریس

 

دوشنبه

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

حضور

تدریس

 

سه شنبه

 

حضور

حضور

حضور

تدریس

تدریس

حضور

 

 

چهارشنبه

حضور

تدریس

حضور

حضور

حضور

تدریس

تدریس

تدریس

 

پنجشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 48 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
برنامه نویسی و نرم افزارهای اقلیمی 2422523 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
هیدرواقلیم حوضه‌های آبریز ایران 2422492 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/11/07 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
تحلیل فضایی و فرایند های آب و هوا شناسی 2422457 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
آب و هواشناسی شهری و حمل و نقل 2422495 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
پایگاه داده های اقلیمی و نقشه های هوا 2422453 2 01 1400/04/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
اقلیم شناسی فیزیکی 2422116 2 01 1400/04/23 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
اقلیم شناسی ماهواره ای 2422447 2 01 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
روش‌های آب و هواشناسی ماهواره‌ای 2422506 2 01 | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
برنامه نویسی و نرم افزارهای اقلیمی 2422523 2 01 1399/11/12 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
هیدرواقلیم حوضه‌های آبریز ایران 2422492 2 01 1399/11/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
مبانی هیدرولوژی 2422069 2 01 1399/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
تحلیل فضایی و فرایند های آب و هوا شناسی 2422457 2 01 | هفته های فرد چهار شنبه (15:45 - 17:45 ) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
آب و هواشناسی شهری و حمل و نقل 2422495 2 01 1399/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
آب و هواشناسی ماهواره‌ای پیشرفته 2422472 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقلیم شناسی فیزیکی 2422116 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/18 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقلیم شناسی ماهواره ای 2422447 2 01 هفته های زوج یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/15 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روش‌های آب و هواشناسی ماهواره‌ای 2422506 2 01 هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
هیدرواقلیم حوضه‌های آبریز ایران 2422492 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحلیل فضایی و فرایند های آب و هوا شناسی 2422457 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش‌های کمی در آب و هواشناسی 2422466 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 48 نتیجه
از 3