اعضای هیات علمی

عباسعلی منصوری سرابی

عباسعلی منصوری سرابی

عباسعلی منصوری سرابی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
حکمت مشاء 1 2424038 2 01 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
فلسفه اسلامی 2 2424016 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
فلسفه مشاء(2) 2424375 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
کلام 1 2424017 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
کلام 2 2421017 2 01 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
کلام 3 2424032 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
منطق قدیم 2424373 2 01 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
حکمت مشاء 1 2424038 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
فلسفه اسلامی 4 2424030 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
فلسفه مشاء(2) 2424375 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
کلام 1 2424017 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
کلام 3 2424032 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
منطق قدیم 2424373 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
تاریخ فلسفه اسلامی 3 2424060 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
حکمت مشاء 2 2424062 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
فلسفه اسلامی 3 2424024 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
فلسفه مشاء( 1) 2424371 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
کلام 1 2421016 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
کلام 2 2424026 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
حکمت مشاء 1 2424038 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2