اعضای هیات علمی

اعظم فرجامی

اعظم فرجامی

اعظم فرجامی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ردیف تفسیر3 (ارشد)   مفردات 1 (ارشد) قرائت و ترجمه متون2 مصطلح الحدیث تفسیر ترتیبی1 تفسیرترتیبی3
جلسه اول

 جزوه درس

اسلایدهای تفاسیر فارسی

   

اسلایدهای خلاصه قواعد عربی

متن درس(مرفوعات)

 متن درس 

صوت کلاس

 جزوه درس

 لینک کلاس از سایت مجازی

 جزوه درس

 صوت کلاس

 متن درس

 جدول تاریخ تفسیر

جلسه دوم          

 متن درس (1-6مجادله)

 لینک صوت کلاس

 
جلسه سوم              
جلسه چهارم              
جلسه پنجم              
جلسه ششم              
جلسه هفتم              
جلسه هشتم              
جلسه نهم              
جلسه دهم              
جلسه یازدهم              
جلسه دوازدهم              
جلسه سیزدهم              
جلسه چهاردهم              

 

قرائت و ترجمه متون

ماخذشناسی حدیث

تفسیر ترتیبی2

متن و فایلهای درس مفردات2

ردیف

جزوه درس از سوره حجرات

کتاب فن ترجمه ناظمیان

متن کتاب تاریخ حدیث شیعه دکتر معارف

جزوه درس تفسیر ترتیبی2

متن کتاب ابن حسنون

متن راغب اصفهانی

 

صوت متن خوانی سوره حجرات1

جلسه اول:حضوری ارائه شد

متن درس  + صوت (قمر 16)

مقالات خلاصه شده + مقاله سبیل

  1.  

ضبط کلاس از سایت مجازی

جلسه دوم:حضوری ارائه شد

لینک کلاس ضبط شده از سایت مجازی

+ صوت کلاس بدون تصویز

   (قمر31)

پاورپوینت بررسی واژگان غریب

  1.  

 لینک کلاس ضبظ شده از سایت مجازی

جلسه سوم:ارائه مجازی

لینک ضبط کلاس از سایت مجازی

+ متن درس قمر36

 لینک کلاس ضبظ شده از سایت مجازی

  1.  

  لینک کلاس ضبط شده از سایت

جلسه چهارم: مجازی

لینک ضبط کلاس سایت مجازی

 لینک کلاس ضبط شده از سایت مجازی

متن درس قمر52 و الرحمن 1

لینک کلاس ضبط شده از سایت مجازی

  1.  

 لینک کلاس ضبط شده

قسمت دوم لینک ضبط

 جلسه پنجم: پاورپوینت درس

+ لینک ضبظ کلاس از سایت مجازی

  لینک کلاس ضبظ شده ازسایت مجازی

+ متن درس الرحمن12

 لینک کلاس ضبظ شده از سایت مجازی

  1.  

 فیلم کلاس + متن درس ترجمه

 لینک کلاس ضبظ شده از سایت

 لینک کلاس ضبظ شده از سایت مجازی

+ متن درس الرحمن 24

 لینک کلاس ضبط شده از سایت مجازی

  1.  

 ضبط صوت کلاس +

لینک کلاس مجازی از سایت دانشگاه

 لینک کلاس ضبط شده

+ متن درس پی دی اف

  لینک کلاس ضبط شده از سایت مجازی

+ متن درس الرحمن 33

 مقاله راههای شناخت معربات

+ متن درس علل غرابت

  1.  

لینک ضبط کلاس + صوت

 لینک کلاس از سایت مجازی

+ متن درس  

 لینک کلاس ضبظ شده از سایت

+ متن درس الرحمن 55

 مقاله تکامدهای قرآن

  1.  

 لینک ضبط کلاس + صوت

 متن درس + ضبط کلاس

 لینک 1 + لینک2 + لینک 3

متن سوره واقعه 1

 لینک + صوت

  1.  

 لینک + صوت

 لینک + متن + صوت کلاس

 

 لیتک ضبط کلاس از سایت مجازی

 لینک + صوت

  1.  
   لینک + متن + صوت

 لینک ضبط کلاس از سایت مجازی

+ صوت کلاس + متن درس واقعه 17

 لینک + صوت  11
   لینک + صوت + متن

 لینک ضبط کلاس از سایت مجازی 

+ فایل متن واقعه 41

  12
   لینک کلاس رفع اشکال  لینک ضبظ کلاس از سایت مجازی + متن درس واقعه70 + صوت کلاس   13
      لینک  + صوت  + متن   14
     لینک + صوت + متن   15
     لینک + صوت+ متن   16
     لینک متن + صوت   17
     لینک + صوت + متن   18
     لینک + صوت + متن    19

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تفسیر ترتیبی قرآن 2 2420418 4 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
قرائت و ترجمه متون تخصصی1 2420412 2 01 1399/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ماخذ شناسی حدیث 2420424 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مفردات قرآن2 2420200 2 01 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تاریخ قرآن 2420201 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تفسیر ترتیبی قرآن 1 2420417 4 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تفسیر ترتیبی قرآن 3 2420419 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 2420429 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مصطلح الحدیث 2420425 2 01 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مفردات قرآن 1 2420199 2 01 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تفسیر ترتیبی قرآن 1 2420417 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
تفسیر ترتیبی قرآن 3 2420419 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
تفسیرقرآن 3 2420204 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مفردات قرآن 1 2420199 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مفردات قرآن 2420413 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
تفسیر تخصصی 3 2420335 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تفسیر ترتیبی قرآن 2 2420418 4 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مفردات قرآن2 2420200 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تفسیر قرآن 2 2424029 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
آشنایی با صحیفه سجادیه ادعیه و زیارت ماثوره 2420428 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2