اعضای هیات علمی

اعظم فرجامی

اعظم فرجامی

اعظم فرجامی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لینک دانلود فرهنگ لغت معاصر عربی به فارسی از اذرتاش آذرنوش

لینک مطالعه انلاین فرهنگ لغت معاصر عربی به فارسی از اذرتاش آذرنوش

شماره جلسات قرائت و ترجمه متون1 مفردات 2 تفسیرترتیبی2 ماخذشناسی
اول

متن کتاب نهج البلاغه نسخه معجم مفهرس

جزوه درس

متن درس

صوت کلاس

 جزوه درس 

 متن درسصوت

دوم صوت کلاس

متن درس

صوت کلاس

 صوت کلاس متن درس/ صوت
سوم  صوت کلاس

 صوت کلاس / متن درس

مقاله ملاکهای شناسایی معرب

 صوت کلاس  متن درس / صوت
چهارم  صوت کلاس  متن درس / صوت کلاس  متن درس  متن درس / صوت
پنجم  صوت کلاس  صوت کلاس/ متن درس  صوتقمر 16  متن درس/صوت
ششم  صوت کلاس  صوت کلاس/ متن درس  صوت   صوت/ متن
هفتم  صوت کلاس  صوت   /   افک - سرد - مقالید - جدول علل غرابت  متن درس

 متن درس

تکالیف

صوت

هشتم  صوت کلاس  صوت  صوت   صوت/ متن
نهم  صوت کلاس  صوت / سفهاء  قمر 51 /صوت صوت/ متن
دهم  صوت  صوت  الرحمن/ صوت  صوت / متن
یازدهم  صوت  صوت

 صوت کلاس

الرحمن 12

 صوت/ متن

تمرین حل تعارض

دوازدهم  صوت  صوت

 صوت

 

 صوت / متن
سیزدهم  صوت  صوت

الرحمن24

صوت

 صوت / متن
چهاردهم  صوت  صوت  صوت  صوت / متن
پانزدهم  صوت  صوت  صوت  
شانزدهم      صوت  
 هفدهم      صوت  
هجدهم      صوت  
نوزدهم      صوت  
بیستم      صوت  
بیست ویکم      صوت  
بیست و دوم      صوت  
بیست و سوم      صوت  
بیست و چهارم      صوت  
 بیست و پنجم      صوت  
بیست و ششم      صوت  
بیست و هفتم      صوت  

ردیف تفسیر3 (ارشد)   مفردات 1 (ارشد) قرائت و ترجمه متون2 مصطلح الحدیث تفسیر ترتیبی1 تفسیرترتیبی3
جلسه اول

 جزوه درس

اسلایدهای تفاسیر فارسی

 

 صوت کلاس

 متن درس

 اسلایدهای خلاصه قواعد عربی

متن درس(مرفوعات)

 متن درس 

صوت کلاس

 جزوه درس

 لینک کلاس از سایت مجازی

 جزوه درس

 صوت کلاس

 متن درس

 جدول تاریخ تفسیر

جلسه دوم  صوت کلاس  

 متن درس

 صوت کلاس

 جزوه جدید

منصوبات

 صوت کلاس

 متن درس

صوت کلاس

 متن درس (1-6مجادله)

 لینک صوت کلاس

 صوت کلاس
جلسه سوم

 مراحل تفسیر

 صوت کلاس

 

 صوت کلاس

متن درس

 صوت کلاس

 متن درس

صوت کلاس

 مجادله 7

 ق 2

صوت کلاس

جلسه چهارم    صوت کلاس  

 متن درس

 صوت کلاس

 صوت کلاس

 متن درس

صوت کلاس

 صوت کلاس

 سوره ق 19

صوت کلاس

جلسه پنجم

 نگارش متن علمی

صوت کلاس

 

 متن درس

 صوت کلاس

 صوت کلاس

 متن درس

صوت کلاس

 مجادله 9

 صوت کلاس

ق 41

 صوت کلاس

جلسه ششم

 سندشناسی

 صوت کلاس

 

 متن درس

 صوت کلاس

 صوت ترجمه و توضیح خطبه یک

قسمت دوم صوت خطبه یک

 متن درس

 صوت کلاس

 مجادله 15

صوت کلاس 

 جدول تقسیم آیات برای تجریه و ترکیب

 لینک کلاس
جلسه هفتم  صوت کلاس  

 متن درس

متن درس

 کتاب شرح لغات غریب نهج البلاغه

کتاب اعراب نهج البلاغه

کتاب تجزیه و ترکیب تهج البلاغه

 صوت کلاس

 متن درس

صوت کلاس

 حشر

صوت کلاس

 ذاریات 7

 صوت کلاس

جلسه هشتم

  صوت کلاس

 حکم اعتبار احادیث

   متن درس

ترجمه خطبه دوم

ترجمه خطبه سوم 1

ترجمه خطبه سوم 2

 صوت کلاس

 متن درس

 صوت کلاس

 صوت کلاس

 طور

 صوت کلاس

جلسه نهم

 صوت کلاس

 تعریف مدرج مقلوب مزید

 مقاله احادیث مشابه

   صوت کلاس

 

 ترجمه فیض الاسلام 

ترجمه آیتی

ترجمه مکارم

شرح نهج البلاغه

صوت کلاس

 صوت کلاس

 حشر11

صوت کلاس

 طور21

 صوت کلاس

جلسه دهم  رسم سند      صوت کلاس

 متن درس

صوت کلاس

حشر18  

صوت کلاس

 طور43

 صوت کلاس

جلسه یازدهم

 ابزار تفسیر

صوت کلاس

     صوت کلاس

 متن درس

 صوت کلاس

 حشروممتحنه

صوت کلاس

 نجم13 

صوت کلاس

جلسه دوازدهم

 متابع و شاهد

صوت کلاس

     صوت کلاس   متن درس صوت کلاس  نجم 29
جلسه سیزدهم

 رکوعات

متن درس

     صوت کلاس

 متن درس

صوت کلاس

ممتحنه6 

صوت کلاس

 صوت کلاس

 

جلسه چهاردهم  تاریخ تفسیر        صوت کلاس

صف 5 

صوت کلاس

 صوت کلاس
 جلسه پانزدهم  صوت کلاس      صون کلاس  خلاصه

 جمعه

 صوت کلاس

 صوت کلاس
جلسه شانزدهم             جمعه و منافقون  
جلسه هفدهم          

منافقون

 صوت کلاس

 
 جلسه هجدهم          

 تغابن

 صوت کلاس

 
 جلسه نوزدهم          

 تغابن10

صوت کلاس

 
 جلسه بیستم          

 طلاق

 صوت کلاس

 
 جلسه بیست و هفتم            صوت کلاس  
جلسه بیست و هشتم            ترجمه  
 جلسه رفع اشکالات            صوت کلاس  

 

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
روشهای تفسیری 1 2420209 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
مصطلح الحدیث 2420425 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
تفسیر ترتیبی قرآن 1 2420417 4 01 1400/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
تفسیر ترتیبی قرآن 3 2420419 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/11/05 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
مفردات قرآن 1 2420199 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1400/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 2420429 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
مفردات قرآن2 2420200 2 01 1400/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
ماخذ شناسی حدیث 2420424 2 01 1400/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
تفسیر ترتیبی قرآن 2 2420418 4 01 | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/04/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
قرائت و ترجمه متون تخصصی1 2420412 2 01 1400/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
تفسیرقرآن 3 2420204 2 01 1399/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
مصطلح الحدیث 2420425 2 01 1399/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
تفسیر ترتیبی قرآن 1 2420417 4 01 1399/10/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
تفسیر ترتیبی قرآن 3 2420419 2 01 1399/10/18 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
مفردات قرآن 1 2420199 2 01 1399/11/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 2420429 2 01 1399/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
مفردات قرآن2 2420200 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ماخذ شناسی حدیث 2420424 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/14 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تفسیر ترتیبی قرآن 2 2420418 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
قرائت و ترجمه متون تخصصی1 2420412 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/12 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2