اعضای هیات علمی

اعظم فرجامی

اعظم فرجامی

اعظم فرجامی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تاریخ قرآن 2420201 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تفسیر ترتیبی قرآن 1 2420417 4 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تفسیر ترتیبی قرآن 3 2420419 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
قرائت و ترجمه متون تخصصی2 2420429 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مصطلح الحدیث 2420425 2 01 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مفردات قرآن 1 2420199 2 01 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تفسیر ترتیبی قرآن 1 2420417 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
تفسیر ترتیبی قرآن 3 2420419 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
تفسیرقرآن 3 2420204 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مفردات قرآن 1 2420199 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مفردات قرآن 2420413 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
تفسیر تخصصی 3 2420335 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تفسیر ترتیبی قرآن 2 2420418 4 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/05 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مفردات قرآن2 2420200 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
آشنایی با صحیفه سجادیه ادعیه و زیارت ماثوره 2420428 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
تاریخ تفسیر 1 2420330 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
تفسیر قرآن 2 2424029 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مفردات قرآن2 2420200 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 18 نتیجه
از 1