اعضای هیات علمی

امیر عباس عزیزی فر

امیر عباس عزیزی فر

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
زبان تخصصی قسمت اول 2414679 2 01 هرهفته دو شنبه (16:15 - 18:15 ) 1400/04/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
منتخب شعر شاعران سبک خراسانی 2414615 2 01 هرهفته سه شنبه (10:15 - 12:15 ) 1400/04/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
ادبیات عامیانه 2414602 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/21 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
تاریخ ادبیات 2 2414057 2 01 هرهفته شنبه (10:15 - 12:15 ) 1400/04/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
متون نظم(4) قسمت دوم : مثنوی های عطار 2414662 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
زبان خارجه تخصصی قسمت دوم 2414049 2 01 هرهفته شنبه (15:45 - 17:45 ) 1399/11/14 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
تاریخ ادبیات 1 2414056 2 01 هرهفته سه شنبه (10:15 - 12:15 ) 1399/11/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
تاریخ ادبیات 3 2414058 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/11/12 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
متون نظم(1) پیشگامان نظم فارسی 2414653 2 01 هرهفته شنبه (10:15 - 12:15 ) 1399/11/15 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
زبان تخصصی قسمت اول 2414679 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
منتخب شعر شاعران سبک خراسانی 2414615 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ادبیات تطبیقی و ترجمه پژوهشی 2414630 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/04/21 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون نظم 3 خاقانی و نظامی 2414643 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/14 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
زبان خارجه تخصصی قسمت اول 2414048 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
غزلیات شمس 2414063 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آئین نگارش وویرایش 2414174 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون منتخب نثر ادبی 2414620 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
رویکردها و روشهای تحقیق در ادبیات تطبیقی 2414626 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
زبان خارجه تخصصی قسمت دوم 2414049 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
زبان خارجه تخصصی قسمت دوم 2414049 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3