اعضای هیات علمی

امیر عباس عزیزی فر

امیر عباس عزیزی فر

امیر عباس عزیزی فر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
تحلیل و بررسی رمانسها و داستانهای غنائی فارسی 2414635 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
ادبیات تطبیقی و ترجمه پژوهشی 2414630 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
آیین نگارش و ویرایش 2 2414066 2 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
تحلیل متون نثر پایداری 2414571 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
زبان خارجی 1 2414368 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397
زبان خارجه تخصصی قسمت دوم 2414049 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397
متون نثر 1 قسمت دوم تاریخ بیهقی 2414032 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397
رویکردها و روشهای تحقیق در ادبیات تطبیقی 2414626 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
زبان خارجه تخصصی قسمت اول 2414048 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
زبان خارجه تخصصی قسمت اول 2414048 2 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396
متون نظم 2 قسمت دوم رستم و اسفندیار 2414018 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396
متون نظم 4 قسمت سوم منطق الطیر عطار 2414025 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/09 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396
ادبیات تطبیقی و ترجمه پژوهشی 2414630 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
زبان خارجی 1 2414368 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
زبان خارجه تخصصی قسمت دوم 2414049 2 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
زبان خارجه تخصصی قسمت دوم 2414049 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
متون نظم 2 قسمت اول رستم و سهراب 2414017 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396
تاریخ ادبیات 2 2414057 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
رویکردها و روشهای تحقیق در ادبیات تطبیقی 2414626 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
زبان خارجه تخصصی قسمت اول 2414048 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2