کارکنان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

1 علیرضا فرهادی رئیس امور عمومی
2 محمد رسول یزدانی مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی
3 جهانبخش خدایاری مسئول دفتر حوزه ریاست
4 وحید گشتاسبی  دبیرخانه
5 جعفر سلیمی حسابداری
6

 نوشین صوفی

کارشناس پژوهشی
7

شورانگیز تنها

کارشناس آموزش
8 میترا حق ندری کارشناس آموزش
9

نسرین عزیزی

کارشناس نشریات
10 فرحناز هجرانی پور مسئول بخش مرجع کتابخانه
11

علی خزایی

مسئول کارگاه ها و آزمایشگاه های گروه جغرافیا
12 مژگان سلیمی کارشناس گروه زبان انگلیسی
13 مریم اجاق کارشناس گروه الهیات
14

سمیرا فاضلی

کارشناس گروه حقوق
15

شهرام پور حسن

کارشناس گروه ادبیات عرب
16

پروانه تندکار

کارشناس گروه جغرافیا
17

کامران سهرابی

کارپرداز
18 حسین کماسی کارشناس IT