کارکنان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

     
   

 

1

اسمعیل فرجی

کارپرداز

2

ناصر داوودی

کتابدار

3

شهرام پورحسن

کارشناس گروه ادبیات عرب

4

علیرضا فرهادی

امور عمومی

5

علی خزائی

کارشناس کارگاه ها و آزمایشگاه ها گروه جغرافیا

6

سمیرا فاضلی

 کارشناس آموزش گروه حقوق و تاریخ

8

جعفر سلیمی

مسئول حسابداری

9

جهانبخش خدایاری

مسئول دفتر حوزه ریاست

10

محمد رسول یزدانی

مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی

11

شورانگیز تنها

کارشناس آموزش

12

وحید گشتاسبی

دبیرخانه

13

پروانه تندکار

کارشنان گروه جغرافیا

15

نوشین صوفی

کارشناس پژوهشی

16

مژگان سلیمی

کارشنان گروه زبان انگلیسی

17

نسرین عزیزی

کارشناس نشریات

18

مریم اجاقی

کارشناس گروه الهیات

19

صادق مرادی

کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسی

21

کامران سهرابی

روابط عمومی

22 فرید رحمانی کارشناس فناوری اطلاعات