کارکنان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

     
   

 

1

علیرضا فرهادی

امور عمومی

2

وحید گشتاسبی

دبیرخانه

3

جهانبخش خدایاری

مسئول دفتر حوزه ریاست

4

محمد رسول یزدانی

مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی

5

علی خزائی

کارشناس کارگاه ها و آزمایشگاه ها گروه جغرافیا

6

سمیرا فاضلی

 کارشناس آموزش گروه حقوق و تاریخ

8

جعفر سلیمی

مسئول حسابداری

9

شهرام پورحسن

کارشناس گروه ادبیات عرب

10

اسمعیل فرجی

کارپرداز

11

شورانگیز تنها

کارشناس آموزش

12

ناصر داوودی

مسئول کتابخانه

13

پروانه تندکار

کارشنان گروه جغرافیا

15

نوشین صوفی

کارشناس پژوهشی

16

مژگان سلیمی

کارشنان گروه زبان انگلیسی

17

نسرین عزیزی

کارشناس نشریات

18

مریم اجاقی

کارشناس گروه الهیات

19

صادق مرادی

کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسی

21

کامران سهرابی

روابط عمومی

22 حسین کماسی کارشناس فناوری اطلاعات