کارکنان دانشکده ادبیات و علوم انسانی

1 علیرضا فرهادی امور عمومی
2 محمد رسول یزدانی مسئول آموزش و تحصیلات تکمیلی
3 جهانبخش خدایاری مسئول دفتر حوزه ریاست
4 وحید گشتاسبی  دبیرخانه
5 جعفر سلیمی حسابداری
6 اسمعیل فرجی کارپرداز
7  نوشین صوفی کارشناس پژوهشی
8 شورانگیز تنها کارشناس آموزش
9 میترا حق ندری کارشناس آموزش
10 نسرین عزیزی کارشناس نشریات
11 ناصر داوودی مسئول کتابخانه
12 فتانه خلیلی مسئول بخش امانات کتابخانه
13 فرحناز هجرانی پور مسئول بخش مرجع کتابخانه
14 علی خزایی مسئول کارگاه ها و آزمایشگاه های گروه جغرافیا
15 مژگان سلیمی کارشناس گروه زبان انگلیسی
16 مریم اجاق کارشناس گروه الهیات
17 صادق مرادی کارشناس گروه زبان و ادبیات فارسی
18 سمیرا فاضلی کارشناس گروه حقوق
19 شهرام پور حسن کارشناس گروه ادبیات عرب
20 پروانه تندکار کارشناس گروه جغرافیا
21 کامران سهرابی  انبار و روابط عمومی
22 حسین کماسی کارشناس IT