اعضای هیات علمی

عبدالستار قمری

عبدالستار قمری

عبدالستار قمری    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
گفت و شنود2 2416324 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
گفت و شنود2 2416324 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
گفت و شنود2 2416324 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
گفت و شنود2 2416324 2 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
متون نظم دوره عباسی 1 2416302 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
متون نظم دور ه های اسلامی و اموی 2416306 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395
مکالمه و محاضره 1 2420336 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395
نمایش 7 نتیجه
از 1