اعضای هیات علمی

عبدالستار قمری

عبدالستار قمری

عبدالستار قمری    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
گفت و شنود2 2416324 2 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
گفت و شنود2 2416324 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
گفت و شنود2 2416324 2 03 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
گفت و شنود2 2416324 2 04 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/20 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
مکالمه و محاضره 1 2420336 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
متون نظم دوره عباسی 1 2416302 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
متون نظم دور ه های اسلامی و اموی 2416306 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/25 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 7 نتیجه
از 1