اعضای هیات علمی

داود گوهری

داود گوهری

داود گوهری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
ردیف عنوان فایل متنی فایل صوتی
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10    
11  
12  
13  
14  

 

ردیف عنوان فایل متنی فایل صوتی
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10    
11  
12  
13  
14  

 

ردیف عنوان فایل متنی فایل صوتی
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10    
11  
12  
13  
14  

 

ردیف عنوان فایل متنی فایل صوتی
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10    
11  
12  
13  
14  

 

ردیف عنوان فایل متنی فایل صوتی
1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10    
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  

 

  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
فقه 2 2424015 2 01 1399/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اصول الفقه 1 2424010 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اصول الفقه 3 2424022 2 01 1399/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اصول فقه 2 2421026 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/31 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مباحث اصول2 2421043 2 01 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اصول الفقه 2 2424020 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
اصول فقه 1 2421025 3 01 هفته های زوج شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
اصول فقه 2 2426016 2 02 1398/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
اصول فقه 2 2426016 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
اصول فقه 5 2421029 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مباحث اصول1 2421055 4 01 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مباحث اصول 3 2421061 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 12 نتیجه
از 1