اخبار و انتصابات

تبریک به مناسبت ولادت امام هادی علیه السلام
تبریک به مناسبت ولادت امام هادی علیه السلام
میلاد با سعادت آدم ابو الهدایه ، معدن حقیقة النقایه، دوازدهمین صراط مستقیم و اقوم و جنة الولایه، أصل المعارف و عین منبت علم العوارف، عین الإبداع، اُنموذج أصل الإختراع، مُهجة الکَونَین و مَحجة الثَّقَلَین ، مفتاح الخزائن الوُجوب الوجود ، حافظ مَکامن...
تبریک به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان
تبریک به مناسبت فرا رسیدن عید سعید قربان
عید قربان و تقربتان به حضرت قریب و قرابتتان با مقربان درگاه حضرت رقیب و قربانی نفستان در منای تقریب به حبیب ، در زمره قریبان لبیب اریب، مبارکتان و مزید ترتیب مراتب قربتان به حضرت مجیب باد. آمین!
تبریک به مناسبت روز عرفه
تبریک به مناسبت روز عرفه
عرف عرفان عرفه معروف روح عارفتان

دستاوردها

رویدادها

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی