اعضای هیات علمی

یحیی معروف

یحیی معروف

یحیی معروف    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
شعر معاصر عربی 2416415 2 01 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آشنایی با فرهنگ لغت و کاربرد آنها 2416352 2 01 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آشنایی با لهجه های عربی معاصر 2416378 2 01 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ترجمه مکاتبات و اسناد اداری از عربی به فارسی و بالعکس 2416354 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ترجمه همزمان 1 از عربی به فارسی 2416379 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
فن ترجمه 2416334 2 01 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
کارگاه ترجمه 2416267 2 01 1399/03/29 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روش تحقیق ، مقال نویسی وسمینار در مسائل ادبی 2416424 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
ترجمه متون رسانه ایی و فیلمنامه ها از عربی به فارسی و بالعکس 2416359 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
ترجمه همزمان2از فارسی به عربی 2416380 2 01 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
عروض و قافیه 2416076 2 01 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
فقه اللغه العربیه 2416045 2 02 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
فقه اللغه العربیه 2416045 2 01 1398/10/30 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
فن ترجمه و نظریه های آن 2416174 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
محاضره و مقاله‌نویسی به زبان عربی 2416404 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدل‌های ترجمه 2416090 2 01 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق ، مقال نویسی وسمینار در مسائل ادبی 2416424 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نثر معاصر عربی 2416414 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
عروض و قافیه 2416076 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
فقه اللغه العربیه 2416045 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3