اعضای هیات علمی

کورش صابری

کورش صابری

کورش صابری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

درس‌های ارائه شده در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 98-99
ردیف عنوان درس فایل طرح درس فایل اسلاید، جزوه و تمرین
1 آواشناسی انگلیسی

طرح درس آواشناسی انگلیسی

(دوره کارشناسی آموزش زبان انگلیسی)

Lecture 01 - IPA

Lecture 02 - An Introduction to Phonetics

Lecture 03 - Speech organs

Lecture 04 - Consonants 1

Lecture 05 - Consonants 2

Lecture 06 - Vowels

Lecture 07 - Syllables

Lecture 08- Phonological rules

Lecture 09 - Syllable Stress

Lecture 10 - Stress within a sentence

Lecture 11 - Link words together

3- آزمون کلاسی آواشناسی 1

Convert IPA into Normal English 1

Convert IPA into Normal English 2

Convert IPA into Normal English 3

Convert IPA into Normal English 4

Convert IPA into Normal English 5

Convert IPA into Normal English 6

Studying Pronunciation is not Important

IPA Symbols

Contrasting English & Persian Consonants

2 جامعه‌شناسی زبان

طرح درس جامعه‌شناسی زبان

(ارشد زبان‌شناسی)

زبان‌شناسی اجتماعی-پرسش‌های فصل نخست

زبان‌شناسی اجتماعی-پرسش‌های فصل دوم

زبان‌شناسی اجتماعی-پرسش‌های فصل سوم

زبان‌شناسی اجتماعی-پرسش‌های فصل چهارم

زبا‌نشناسی اجتماعی-پرسش‌های فصل پنجم

زبان‌شناسی اجتماعی-پرسش‌های فصل ششم

فهرست‌بندی مقالات زبان‌شناسی اجتماعی جهت انجام پروژه ترم

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم - بخش نخست

فصل پنجم - بخش دوم

فصل ششم - بخش نخست

فصل ششم - بخش دوم

3 گفت و شنود 2 طرح درس گفت و شنود 2

NorthStar 4: Unit 7

NorthStar 4: Unit 8

Expressions fro Discussion & Debate

Conversation Scenarios

Group Discussion 00 - Homework

Group Discussion 01 - Corronavirus

Group Discussion 02 - Street Harassment

Group Discussion 03 - Generation Gap

 Group Discussion 04 - Immigration

Group Discussion 05- English Language

Group Discussion 06 - Cloning

Group Discussion 07 - Religion

Group Discussion 08 - Household chores

Group Discussion 09 - Online Friendship

GroupDiscussion 10 - Cosmetic Surgery

Group Discussion 11 - Tv or Not TV

Group Discussion 12 - The Guy

Class Debate 13 - Number of Children

Topics for Classroom Debate

 

ردیف عنوان درس فایل طرح درس فایل اسلاید، جزوه و تمرین
1 زبان انگلیسی عمومی زبان انگلیسی عمومی

توجه: ترجمه درس‌ها از طریق نماینده کلاس قابل دریافت است.

فایل صوتی درس 1

درس 1

حل تمرین‌های درس 1

فایل صوتی درس 2

درس 2

حل تمرین‌های درس 2

فایل صوتی درس 3

درس 3

حل تمرین‌های درس 3

فایل صوتی درس 4

درس 4

حل تمرین‌های درس 4

فایل صوتی درس 5

حل تمرین‌های درس 5

فایل صوتی درس 6

درس 6

حل تمرین‌های درس 6

فایل صوتی درس 7

درس 7

حل تمرین‌های درس 7

فایل صوتی درس 8

درس 8

حل تمرین‌های درس 8

فایل صوتی درس 9

فایل صوتی درس 10

فایل صوتی درس 11

فایل صوتی درس 12

 

  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 20 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آواشناسی 2418478 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/04 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
جامعه شناسی زبان 2418234 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/26 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
گفت و شنود 2 2418093 4 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
گفت و شنود 2 2418093 4 01 | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تاریخ و سیرتحول زبان های ایرانی 2418474 2 01 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
زبان شناسی تاریخی و تطبیقی 2418436 2 01 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
گفت و شنود 1 2418086 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
جامعه شناسی زبان 2418234 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
گفت و شنود و آزمایشگاه 1 2418006 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
آواشناسی انگلیسی 2418013 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
آواشناسی انگلیسی 2418013 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
جامعه شناسی زبان 2418234 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
گفت و شنود و آزمایشگاه 2 2418007 4 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
جامعه شناسی زبان 2418234 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
روش تحقیق در زبان شناسی 2418140 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
گفت و شنود و آزمایشگاه 1 2418006 4 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
آواشناسی انگلیسی 2418013 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1395 طرح درس
آواشناسی انگلیسی 2418013 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1395 طرح درس
جامعه شناسی زبان 2418234 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395 طرح درس
گفت و شنود و آزمایشگاه 2 2418007 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 20 نتیجه
از 1