اعضای هیات علمی

کورش صابری

کورش صابری

کورش صابری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 16 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تاریخ و سیرتحول زبان های ایرانی 2418474 2 01 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
زبان شناسی تاریخی و تطبیقی 2418436 2 01 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
گفت و شنود 1 2418086 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
جامعه شناسی زبان 2418234 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
گفت و شنود و آزمایشگاه 1 2418006 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
آواشناسی انگلیسی 2418013 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
آواشناسی انگلیسی 2418013 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/09 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
جامعه شناسی زبان 2418234 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/20 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
گفت و شنود و آزمایشگاه 2 2418007 4 02 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
جامعه شناسی زبان 2418234 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
روش تحقیق در زبان شناسی 2418140 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
گفت و شنود و آزمایشگاه 1 2418006 4 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
آواشناسی انگلیسی 2418013 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/27 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1395 طرح درس
آواشناسی انگلیسی 2418013 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1395 طرح درس
جامعه شناسی زبان 2418234 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/17 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395 طرح درس
گفت و شنود و آزمایشگاه 2 2418007 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 16 نتیجه
از 1