اعضای هیات علمی

کورش صابری

کورش صابری

کورش صابری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

درس‌های ارائه شده در نیم‌سال دوم سال تحصیلی 98-99
ردیف عنوان درس فایل طرح درس فایل اسلاید، جزوه و تمرین
1 آواشناسی انگلیسی

طرح درس آواشناسی انگلیسی

(دوره کارشناسی آموزش زبان انگلیسی)

Lecture 01 - IPA

Lecture 02 - An Introduction to Phonetics

Lecture 03 - Speech organs

Lecture 04 - Consonants 1

Lecture 05 - Consonants 2

Lecture 06 - Vowels

Lecture 07 - Syllables

Lecture 08- Phonological rules

Lecture 09 - Syllable Stress

Lecture 10 - Stress within a sentence

Lecture 11 - Link words together

3- آزمون کلاسی آواشناسی 1

Convert IPA into Normal English 1

Convert IPA into Normal English 2

Convert IPA into Normal English 3

Convert IPA into Normal English 4

Convert IPA into Normal English 5

Convert IPA into Normal English 6

Studying Pronunciation is not Important

IPA Symbols

Contrasting English & Persian Consonants

2 جامعه‌شناسی زبان

طرح درس جامعه‌شناسی زبان

(ارشد زبان‌شناسی)

زبان‌شناسی اجتماعی-پرسش‌های فصل نخست

زبان‌شناسی اجتماعی-پرسش‌های فصل دوم

زبان‌شناسی اجتماعی-پرسش‌های فصل سوم

زبان‌شناسی اجتماعی-پرسش‌های فصل چهارم

زبا‌نشناسی اجتماعی-پرسش‌های فصل پنجم

زبان‌شناسی اجتماعی-پرسش‌های فصل ششم

فهرست‌بندی مقالات زبان‌شناسی اجتماعی جهت انجام پروژه ترم

فصل اول

فصل دوم

فصل سوم

فصل چهارم

فصل پنجم - بخش نخست

فصل پنجم - بخش دوم

فصل ششم - بخش نخست

فصل ششم - بخش دوم

3 گفت و شنود 2 طرح درس گفت و شنود 2

NorthStar 4: Unit 7

NorthStar 4: Unit 8

Expressions fro Discussion & Debate

Conversation Scenarios

Group Discussion 00 - Homework

Group Discussion 01 - Corronavirus

Group Discussion 02 - Street Harassment

Group Discussion 03 - Generation Gap

 Group Discussion 04 - Immigration

Group Discussion 05- English Language

Group Discussion 06 - Cloning

Group Discussion 07 - Religion

Group Discussion 08 - Household chores

Group Discussion 09 - Online Friendship

GroupDiscussion 10 - Cosmetic Surgery

Group Discussion 11 - Tv or Not TV

Group Discussion 12 - The Guy

Class Debate 13 - Number of Children

Topics for Classroom Debate

 

ردیف عنوان درس فایل طرح درس فایل اسلاید، جزوه و تمرین
1 زبان انگلیسی عمومی زبان انگلیسی عمومی

توجه: ترجمه درس‌ها از طریق نماینده کلاس قابل دریافت است.

فایل صوتی درس 1

درس 1

حل تمرین‌های درس 1

فایل صوتی درس 2

درس 2

حل تمرین‌های درس 2

فایل صوتی درس 3

درس 3

حل تمرین‌های درس 3

فایل صوتی درس 4

درس 4

حل تمرین‌های درس 4

فایل صوتی درس 5

حل تمرین‌های درس 5

فایل صوتی درس 6

درس 6

حل تمرین‌های درس 6

فایل صوتی درس 7

درس 7

حل تمرین‌های درس 7

فایل صوتی درس 8

درس 8

حل تمرین‌های درس 8

فایل صوتی درس 9

فایل صوتی درس 10

فایل صوتی درس 11

فایل صوتی درس 12

 

  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تحقیق آزاد 2418317 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
تاریخ و سیرتحول زبان های ایرانی 2418474 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/10/29 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
زبان شناسی تاریخی و تطبیقی 2418436 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/11/06 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
گویش شناسی 2418322 2 01 1400/04/28 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
آواشناسی انگلیسی 2418013 2 01 1400/04/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
گفت و شنود و آزمایشگاه 2 2418007 4 01 | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
گفت و شنود و آزمایشگاه 2 2418007 4 02 | هرهفته سه شنبه (10:15 - 12:15 ) 1400/04/29 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
آواشناسی 2418478 2 01 1400/04/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
جامعه شناسی زبان 2418234 2 01 1400/04/21 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
گفت و شنود 3 2418482 4 02 | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
گفت و شنود 3 2418482 4 01 | هرهفته دو شنبه (15:45 - 17:45 ) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
تاریخ و سیرتحول زبان های ایرانی 2418474 2 01 1399/11/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
زبان شناسی تاریخی و تطبیقی 2418436 2 01 1399/11/07 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
گفت و شنود و آزمایشگاه 1 2418006 4 01 | هرهفته سه شنبه (15:45 - 17:45 ) 1399/11/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
جامعه شناسی زبان 2418234 2 01 1399/11/11 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
گفت و شنود 2 2418093 4 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
گفت و شنود 2 2418093 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آواشناسی 2418478 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
جامعه شناسی زبان 2418234 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
گفت و شنود 1 2418086 4 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2