اعضای هیات علمی

پدرام لعل بخش

پدرام لعل بخش

پدرام لعل بخش    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ادبیات و نظریه‌های استعماری و پسا استعماری 2418444 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
پروژه کارورزی 2418285 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1396 طرح درس
پروژه کارورزی 2418285 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1396 طرح درس
ترجمه متون ادبی 2418269 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ترجمه متون ادبی 2418269 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
رویکردهای نقد ادبی 2418275 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
رویکردهای نقد ادبی 2418275 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
شعر معاصر انگلیسی 2418309 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مکتب های ادبی 2418046 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ادبیات آمریکا 2418276 2 02 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
ادبیات آمریکا 2418276 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
بررسی ادبیات رنگین‌پوستان و مهاجران ایالات متحدة آمریکا 2418399 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
تاریخ نقد ادبی 2418274 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
تاریخ نقد ادبی 2418274 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمونه های شعر ساده 2418019 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمونه های شعر ساده 2418019 2 02 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
پروژه کارورزی 2418285 2 02 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395 طرح درس
پروژه کارورزی 2418285 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/18 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395 طرح درس
ترجمه متون ادبی 2418269 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395 طرح درس
ترجمه متون ادبی 2418269 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2