اعضای هیات علمی

امیدعلی مرادی

امیدعلی مرادی

امیدعلی مرادی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
جغرافیای زیستی 2422026 2 01 1399/03/24 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روش تحقیق در آب و هوا شناسی 2422456 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ژئومورفولوژی مناطق شهری 2422053 2 01 1399/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی جغرافیای جمعیت 2422008 2 01 1399/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی جغرافیای سیاسی 2422029 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی جغرافیای شهری 2422009 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی جغرافیای شهری 2422009 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/27 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تغییرات محیطی 2422443 2 01 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تغییرات محیطی 2422443 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
جغرافیای سیاسی ایران 2422084 2 01 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
جغرافیای سیاسی ایران 2422084 2 02 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
جغرافیای شهری ایران 2422085 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
جغرافیای شهری ایران 2422085 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
فلسفه علم جغرافیا 2422097 2 01 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
فلسفه علم جغرافیا 2422097 2 02 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدیریت نهادهای محلی در نواحی روستایی 2422508 2 01 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
اندیشه های نظری در جغرافیا و ژئومورفولوژی 2422376 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
جغرافیای سیاسی ایران 2422084 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
جغرافیای سیاسی ایران 2422084 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
جغرافیای سیاسی ایران 2422084 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3