اعضای هیات علمی

امیدعلی مرادی

امیدعلی مرادی

امیدعلی مرادی    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
مدیریت نهادهای محلی در نواحی روستایی 2422508 2 01 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
جغرافیای شهری ایران 2422085 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
جغرافیای شهری ایران 2422085 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
جغرافیای سیاسی ایران 2422084 2 01 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
جغرافیای سیاسی ایران 2422084 2 02 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تغییرات محیطی 2422443 2 01 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تغییرات محیطی 2422443 2 02 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
فلسفه علم جغرافیا 2422097 2 02 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
فلسفه علم جغرافیا 2422097 2 01 1398/10/21 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدیریت نهادهای محلی در نواحی روستایی 2422508 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
جغرافیای شهری ایران 2422085 2 04 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
جغرافیای شهری ایران 2422085 2 03 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/26 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
جغرافیای شهری ایران 2422085 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
جغرافیای شهری ایران 2422085 2 02 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
جغرافیای سیاسی ایران 2422084 2 03 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
جغرافیای سیاسی ایران 2422084 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
جغرافیای سیاسی ایران 2422084 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
اندیشه های نظری در جغرافیا و ژئومورفولوژی 2422376 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
فلسفه علم جغرافیا 2422097 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم اول 1397 طرح درس
فلسفه علم جغرافیا 2422097 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/22 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3