اعضای هیات علمی

نور بخش هوتی

نور بخش هوتی

نور بخش هوتی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
داستان کوتاه 2418047 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
شعر انگلیسی 2418044 2 01 | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
شعر انگلیسی 2418044 2 02 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایشنامه کلاسیک و رنسانس 2418272 2 02 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایشنامه کلاسیک و رنسانس 2418272 2 01 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
بیان شفاهی داستان 2418265 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایشنامه قرون 17 تا 20 2418273 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایشنامه قرون 17 تا 20 2418273 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایشنامه معاصر انگلیسی 2418310 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/17 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 9 نتیجه
از 1