اعضای هیات علمی

نور بخش هوتی

نور بخش هوتی

نور بخش هوتی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
بیان شفاهی داستان 2418265 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/27 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1395
نمایشنامه قرون 17 تا 20 2418273 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395
نمایشنامه قرون 17 تا 20 2418273 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/28 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395
نمایشنامه معاصر انگلیسی 2418310 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/17 (08:00 - 09:30) ترم دوم 1395
نمایش 4 نتیجه