اعضای هیات علمی

مجتبی بیگلری

مجتبی بیگلری

مجتبی بیگلری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تاریخ حدیث 2420360 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
علوم قرآنی2 2420206 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 2 نتیجه