اعضای هیات علمی

مجتبی بیگلری

مجتبی بیگلری

مجتبی بیگلری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

https://drive.google.com/open?id=1Uic48woaL7aqetEQH1vmL-ppXbiCYaXmفایل های طرح درس

9

ردیف عنوان فایل pdf فایل صوتی
1
 

علوم قرآنی 2 جلسه اول

2
 

علوم قرآنی 2 جلسه دوم

3
 

علوم قرآنی 2 جلسه سوم

4
 

علوم قرآنی 2 جلسه چهارم

5
 

علوم قرآنی 2 جلسه پنجم

6
 

علوم قرآنی 2 جلسه ششم

7
 

علوم قرآنی 2 جلسه هفتم

8
 

علوم قرآنی 2 جلسه هشتم

9
 

علوم قرآنی 2 جلسه نهم

10
 

علوم قرآنی 2 جلسه دهم

11
 

علوم قرآنی 2 جلسه یازدهم

12
 

علوم قرآنی 2 جلسه دوازدهم

13

آشنایی با صحیفه جلسه اول

14
 

 آشنایی با صحیفه جلسه دوم

15
 

 آشنایی با صحیفه جلسه سوم

16
آشنایی با صحیفه جلسه  چهارم
17
 

 آشنایی با صحیفه جلسه پنجم

18
 

 آشنایی با صحیفه جلسه  ششم

19
 

 آشنایی با صحیفه جلسه هفتم

20
 

 آشنایی با صحیفه جلسه  هشتم

21
 

 آشنایی با صحیفه جلسه  نهم

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تاریخ حدیث 2420360 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
علوم قرآنی2 2420206 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 2 نتیجه