اعضای هیات علمی

مجتبی بیگلری

مجتبی بیگلری

مجتبی بیگلری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

https://drive.google.com/open?id=1Uic48woaL7aqetEQH1vmL-ppXbiCYaXmفایل های طرح درس

9

ردیف عنوان فایل pdf فایل صوتی
1
 

علوم قرآنی 2 جلسه اول

2
 

علوم قرآنی 2 جلسه دوم

3
 

علوم قرآنی 2 جلسه سوم

4
 

علوم قرآنی 2 جلسه چهارم

5
 

علوم قرآنی 2 جلسه پنجم

6
 

علوم قرآنی 2 جلسه ششم

7
 

علوم قرآنی 2 جلسه هفتم

8
 

علوم قرآنی 2 جلسه هشتم

9
 

علوم قرآنی 2 جلسه نهم

10
 

علوم قرآنی 2 جلسه دهم

11
 

علوم قرآنی 2 جلسه یازدهم

12
 

علوم قرآنی 2 جلسه دوازدهم

13

آشنایی با صحیفه جلسه اول

14
 

 آشنایی با صحیفه جلسه دوم

15
 

 آشنایی با صحیفه جلسه سوم

16
آشنایی با صحیفه جلسه  چهارم
17
 

 آشنایی با صحیفه جلسه پنجم

18
 

 آشنایی با صحیفه جلسه  ششم

19
 

 آشنایی با صحیفه جلسه هفتم

20
 

 آشنایی با صحیفه جلسه  هشتم

21
 

 آشنایی با صحیفه جلسه  نهم

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
روش های تفسیری 2420438 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
علوم قرآنی 1 2420453 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
علوم قرآنی3 2420457 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
کلام اسلامی 2420402 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1400/11/06 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
تاریخ استشراق و سیر تحول و مطالعات قرآنی در عرب 2420430 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1400/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
شناخت نهج البلاغه 2420427 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1400/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1400 طرح درس
علوم قرآنی2 2420456 2 01 1400/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
آشنایی با صحیفه سجادیه ادعیه و زیارت ماثوره 2420428 2 01 1400/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1399 طرح درس
علوم قرآنی 1 2420453 2 01 1399/11/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
علوم قرآنی3 2420457 2 01 1399/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
شناخت نهج البلاغه 2420427 2 01 1399/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
علوم قرآنی2 2420456 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/12 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آشنایی با صحیفه سجادیه ادعیه و زیارت ماثوره 2420428 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/14 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
علوم قرآنی 1 2420453 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
علوم قرآنی3 2420457 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
تاریخ استشراق و سیر تحول و مطالعات قرآنی در عرب 2420430 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
علوم قرآنی2 2420206 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
تاریخ حدیث 2420360 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 18 نتیجه
از 1