اعضای هیات علمی

امجد ملکی

امجد ملکی

امجد ملکی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
سنجش از دور و GIS پیشرفته در ژئومورفولوژی 2422481 2 01 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
ژئومورفولوژی محوطه‌های فرهنگی 2422482 2 01 1398/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
ژئومورفولوژی و رسوبات سطحی 2422484 2 01 1398/10/19 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
اشکال کارستی 2422463 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در ژئومورفولوژی 2422101 2 01 هفته های فرد شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
سنجش از دور و GIS پیشرفته در ژئومورفولوژی 2422481 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
ژئومورفولوژی محوطه‌های فرهنگی 2422482 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
ژئومورفولوژی و رسوبات سطحی 2422484 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی در ژئومورفولوژی 2422101 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های زوج یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
کاربرد ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی 2422106 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
ژئومورفولوژی و مخاطرات دامنه‌ها 2422478 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ژئومورفولوژی و آمایش منابع آب 2422486 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ژئومورفولوژی 2422066 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/16 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ژئومورفولوژی کارست با تأکید بر ایران 2422479 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ژئومورفولوژی کواترنر ایران 2422409 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
سنجش از دور وتکنیکهای تحلیل رقومی راداری در ژئومورفولوژی و مدیریت محیط 2422343 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
سنجش از دور و GIS پیشرفته در ژئومورفولوژی 2422481 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
ژئومورفولوژی محوطه‌های فرهنگی 2422482 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/08 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
ژئومورفولوژی و رسوبات سطحی 2422484 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
ژئومورفولوژی و مخاطرات فرآیندهای بادی 2422426 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2