اعضای هیات علمی

علی مرتضوی مهر

علی مرتضوی مهر

علی مرتضوی مهر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

فقه چهار

ردیف عنوان صوتی متن
1 فقه 4-ج 1
2 فق4 - ج 2
3 فقه 4-ج 3
4 فقه 4- ج4
5 فقه 4-ج5
6 فقه 4-ج 6
7 فقه 4-ج 7
8 فقه 4-ج 8
9 فقه 4-ج 9
10 فقه 4-ج 10
11 فقه 4-ج 11
12 فقه 4-ج 12
13 فقه 4-ج 13
14 فقه 4-ج 14
15 فقه 4-ج 15
16 فقه 4-ج 16
17 فقه 4-ج 17
18 فقه 4-ج 18
19 فقه 4-ج 19

 

 

ردیف عنوان صوتی متن
1 اصول فقه 4-ج 1
2 اصول فقه 4-ج 2
3 اصول فقه 4-ج 3
4 اصول فقه 4-ج 4
5 اصول فقه 4-ج 5
6 اصول فقه 4-ج 6
7 اصول فقه 4-ج 7
8 اصول فقه 4-ج 8
9 اصول فقه 4-ج 9
10 اصول فقه 4-ج 10
11 اصول فقه 4-ج 11
12 اصول فقه 4-ج 12
13 اصول فقه 4-ج 13
14 اصول فقه 4-ج 14
15 اصول فقه 4-ج 15
16 اصول فقه 4-ج 16
17 اصول فقه 4-ج 17
18 اصول فقه 4-ج 18
19 اصول فقه 4-ج 19

 

 

ردیف عنوان صوتی متن
1 مباحث فقه 2-ج 1
2 مباحث فقه 2-ج 2
3 مباحث فقه 2-ج 3
4 مباحث فقه 2-ج 4
5 مباحث فقه 2-ج 5
6 مباحث فقه 2-ج 6
7 مباحث فقه 2-ج 7
8 مباحث فقه 2-ج 8
9 مباحث فقه 2-ج 9
10 مباحث فقه 2-ج 10
11 مباحث فقه 2-ج 11
12 مباحث فقه 2-ج 12
13 مباحث فقه 2-ج 13
14 مباحث فقه 2-ج 14
15 مباحث فقه 2-ج 15
16 مباحث فقه 2-ج 16
17 مباحث فقه 2-ج 17
18 مباحث فقه 2-ج 18
19 مباحث فقه 2-ج 19

 

نام درس
 
نمایش 11 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
اصول فقه 4 2421028 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/22 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
فقه 4 2421008 3 01 | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/22 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
فقه استدلالی2 2421059 4 01 | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اصول فقه 3 2421027 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
فقه 3 2421007 3 01 | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
فقه استدلالی1 2421056 4 01 | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
آیات الاحکام 2421057 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
اصول فقه 1 2421025 3 01 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
فقه 3 2421007 3 01 هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
فقه تطبیقی 2421064 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
کلام 2 2421017 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 11 نتیجه
از 1