اعضای هیات علمی

علی مرتضوی مهر

علی مرتضوی مهر

علی مرتضوی مهر    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
اصول فقه 3 2421027 3 01 | هفته های فرد سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
فقه 3 2421007 3 01 | هفته های فرد چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
فقه استدلالی1 2421056 4 01 | هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
آیات الاحکام 2421057 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
اصول فقه 1 2421025 3 01 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
فقه 3 2421007 3 01 هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
فقه تطبیقی 2421064 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
کلام 2 2421017 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 8 نتیجه
از 1