اعضای هیات علمی

علی طهماسبی

علی طهماسبی

علی طهماسبی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
حقوق بیمه 2426063 1 01 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
حقوق ثبت 2426062 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
حقوق مدنی (8) شفعه و وصیت و ارث 2426013 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون حقوقی به زبان خارجی 2426088 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مسئولیت مدنی 2426095 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
آیین دادرسی مدنی 2 2426033 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
حقوق بیمه 2426063 1 01 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
حقوق بیمه 2426063 1 02 هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
حقوق ثبت 2426062 1 02 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
حقوق ثبت 2426062 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
حقوق مدنی (3) کلیات قراردادها 2426026 3 01 هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون حقوقی به زبان خارجی 2426088 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مسئولیت مدنی 2426095 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
آیین دادرسی مدنی 1 2426032 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
حقوق تجارت 2426086 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
حقوق ثبت 2426062 1 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
حقوق مدنی (4) الزامات خارج از قراردادها 2426027 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
حقوق مدنی (7) عقود معین قسمت ب 2426030 3 02 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
کارتحقیقی 1 2426039 1 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) نامشخص ترم دوم 1396 طرح درس
مسئولیت های مدنی خاص 2426141 1 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/10 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 39 نتیجه
از 2