اعضای هیات علمی

علی طهماسبی

علی طهماسبی

علی طهماسبی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

حقوق تجارت ۱-جلسه اول-بخش اول

 /documents/432777/0/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%DB%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%A7%D9%88%D9%84

حقوق تجارت ۱-جلسه اول-بخش دوم

 /documents/432777/0/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%AF%D9%88%D9%85

حقوق تجارت ۱-جلسه دوم-بخش اول

 /documents/432777/0/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%DB%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%DB%B1

حقوق تجارت ۱-جلسه دوم-بخش دوم 

 /documents/432777/0/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%DB%B2-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%DB%B2

حقوق تجارت ۱-جلسه سوم-بخش اول 

 /documents/432777/0/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%DB%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%A7%D9%88%D9%84 

حقوق تجارت ۱-جلسه سوم-بخش دوم 

 /documents/432777/0/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%AA%20%DB%B1-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%B3%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%AF%D9%88%D9%85

حقوق مدنی ۴-جلسه اول-بخش اول 

 /documents/432777/0/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C%20%DB%B4-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%A7%D9%88%D9%84 

حقوق مدنی ۴-جلسه اول-بخش دوم 

 /documents/432777/0/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C%20%DB%B4-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%AF%D9%88%D9%85

حقوق مدنی ۴-جلسه دوم-بخش اول

 /documents/432777/0/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C%20%DB%B4-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%A7%D9%88%D9%84

حقوق مدنی ۴-جلسه دوم-بخش دوم

 /documents/432777/0/%D8%AD%D9%82%D9%88%D9%82%20%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C%20%DB%B4-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%AF%D9%88%D9%85-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%AF%D9%88%D9%85

مسئولیت های مدنی خاص-جلسه اول-بخش اول

/documents/432777/0/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%A7%D9%88%D9%84

مسئولیت های مدنی خاص-جلسه اول-بخش دوم

/documents/432777/0/%D9%85%D8%B3%D8%A6%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%AA%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%85%D8%AF%D9%86%DB%8C%20%D8%AE%D8%A7%D8%B5-%D8%AC%D9%84%D8%B3%D9%87%20%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A8%D8%AE%D8%B4%20%D8%B0%D9%88%D9%85

حقوق تجارت 1 جلسه چهارم بخش اولhttps://drive.google.com/open?id=10j1I1kVz8jGF4LPqmM2CGpanJ3WLGMq1

حقوق تجارت 1 جلسه چهارم بخش دومhttps://drive.google.com/open?id=1L-roh_YyvwHcYcAuL9vXR4O3gcrphbae

حقوق تجارت 1 جلسه پنجم https://drive.google.com/open?id=1uX5pciuMZ0LTCi5Jqm7DGLawUUK_mKqv

حقوق تجارت 1 جلسه ششم https://drive.google.com/open?id=19ylmHI3ZSJun1Eu8In9Azq0KfXyMGBZs

حقوق تجارت 1 جلسه هفتم بخش اول https://drive.google.com/open?id=1cNX8Sq2Dl4mURccJmDg0XCkiMkiU0wnc

حقوق تجارت 1 جلسه هفتم بخش دوم https://drive.google.com/open?id=1dDG1TlRk_065Lbn6WFgV-cFMlbQpsNV7

حقوق تجارت 1 جلسه هشتم https://drive.google.com/open?id=1yfhpwFuuifeyo6PVHfNNUQPnkG145PQt

حقوق تجارت 1 جلسه نهم https://drive.google.com/open?id=1QSsLzu1Pr0Z2gyN6N7TtHgu0YGGQ7DbB

حقوق تجارت 1 جلسه دهم

حقوق تجارت 1 جلسه یازدهم

حقوق مدنی4 جلسه سوم  4https://drive.google.com/open?id=1wCpZ-jXOQ7df7ZlXrxGD53pMWnG2VI_0

حقوق مدنی 4 جلسه چهارم https://drive.google.com/open?id=1NrUJ3AHxzCaE3eP1xmGBPyb7Eq8CULev

حقوق مدنی 4 جلسه پنجم بخش اول https://drive.google.com/open?id=12PrPtw2u3t8JLadfd54SkqRIZBYrQiN0

حقوق مدنی 4 جلسه پنجم بخش دوم https://drive.google.com/open?id=1MTBnKO_OlEbTLfqtRggZRDMud91lO0Tw

حقوق مدنی 4 جلسه ششم بخش اول https://drive.google.com/open?id=12GgCFWxIB-uTLu-ilHtH3eXlDEyLlCkE

حقوق مدنی 4 جلسه ششم بخش دوم https://drive.google.com/open?id=16PFyr_zEFwFdUU0SMZlfqQBXGrkRvMV9

حقوق مدنی 4 جلسه هفتم بخش اول https://drive.google.com/open?id=1QCeo_YtsBjtPp2fPp5yk5WyCsdCGR1eD

حقوق مدنی 4 جلسه هفتم بخش دوم https://drive.google.com/open?id=1xjh-sQXhQe3r2ahsPU0kJ9UOCzvOeveX

حقوق مدنی 4 جلسه هشتم بخش اول https://drive.google.com/open?id=1mO6x_kHJmY37rjfZQsPigQQ1f6WVDutg

حقوق مدنی 4 جلسه هشتم بخش دوم https://drive.google.com/open?id=13-4Xa6y-qDOMh5PstlZJ77jLmqkVCLHw

حقوق مدنی 4 جلسه هشتم بخش سوم https://drive.google.com/open?id=11EWB0tlARjOvVX4ayHEIluTHCs34nGP6

حقوق مدنی 4 جلسه نهم 

حقوق مسئولیت های مدنی خاص جلسه سوم https://drive.google.com/open?id=1pz0zAtIRO0F0DC7XqZ3Eny2iLwpCytbf

حقوق مسئولیت های مدنی خاص چهارم جلسه بخش اول https://drive.google.com/open?id=18_T8p7q8XFOpPyxfVCK4eV7ICHX6podB

حقوق مسئولیت های مدنی خاص جلسه چهارم بخش دوم https://drive.google.com/open?id=1zUYK02Tezp9RMUy1_Uf1GLpkFrSyW8sr

حقوق مسئولیت های مدنی خاص جلسه پنجم بخش اول https://drive.google.com/open?id=12rlQLBcyJx1g-AjcXGqJi85T8c_H9o3z

حقوق مسئولیت های مدنی خاص جلسه پنجم بخش دوم https://drive.google.com/open?id=1wfQNocvBJJAVm98Y_aOp4t5YkzM5nthV

حقوق مسئولیت های مدنی خاص جلسه ششم بخش اول https://drive.google.com/open?id=1YOPHK3xVgMj4HPnnF9N5M-P3JFB-NFKx

حقوق مسئولیت های مدنی خاص جلسه ششم بخش دوم https://drive.google.com/open?id=1Hu15PObCwLbUQX2g7Udr9oFrU5LxAwRQ

حقوق مسئولیت های مدنی خاص جلسه

حقوق مسئولیت های مدنی خاص جلسه

حقوق مسئولیت های مدنی خاص جلسه

مقالاتنام درس
 
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
حقوق تجارت (1)تجار و اعمال تجاری 2426104 2 01 1399/04/01 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
حقوق تجارت 2426086 2 01 1399/04/02 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
حقوق مدنی (4) الزامات خارج از قراردادها 2426027 2 02 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
حقوق مدنی (4) الزامات خارج از قراردادها 2426027 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مسئولیت های مدنی خاص 2426141 1 01 هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مسئولیت های مدنی خاص 2426141 1 02 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
حقوق بیمه 2426063 1 01 1398/10/28 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
حقوق ثبت 2426062 1 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
حقوق مدنی (8) شفعه و وصیت و ارث 2426013 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/10/19 (08:00 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
متون حقوقی به زبان خارجی 2426088 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/11/01 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مسئولیت مدنی 2426095 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
آیین دادرسی مدنی 2 2426033 2 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
حقوق بیمه 2426063 1 01 هفته های فرد یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
حقوق بیمه 2426063 1 02 هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
حقوق ثبت 2426062 1 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
حقوق ثبت 2426062 1 02 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
حقوق مدنی (3) کلیات قراردادها 2426026 3 01 هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون حقوقی به زبان خارجی 2426088 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مسئولیت مدنی 2426095 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
آیین دادرسی مدنی 1 2426032 2 02 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/11 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3