اعضای هیات علمی

عباس حاج زین العابدینی

عباس حاج زین العابدینی
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
فلسفه ملاصدرا (2) 2424374 2 01 1399/03/22 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
فلسفه اسلامی 1 2424011 4 01 | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
فلسفه ملاصدرا(3) 2424379 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
فلسفه ملاصدرا (1) 2424369 2 01 1398/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
فلسفه اسلامی 6 2424066 4 01 | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1398/10/19 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
فلسفه اخلاق 2424036 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
فلسفه ملاصدرا(3) 2424379 2 01 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
فلسفه ملاصدرا (1) 2424369 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
فلسفه اسلامی 6 2424066 4 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/20 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
فلسفه اسلامی 2 2424016 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
متون فلسفی عربی جدید 2424037 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
فلسفه ملاصدرا (2) 2424374 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/13 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
زبان تخصصی 3 2424058 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/11 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
فلسفه اسلامی 5 2424057 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
منطق 2 2424006 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/05 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
فلسفه ملاصدرا(3) 2424379 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
فلسفه ملاصدرا (1) 2424369 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
فلسفه اسلامی 6 2424066 4 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
فلسفه اسلامی 4 2424030 4 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
متون فلسفی عربی جدید 2424037 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 23 نتیجه
از 2