اعضای هیات علمی

امان اله فتح نیا

امان اله فتح نیا

امان اله فتح نیا    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

علایق شخصی

1- 

2- 

3- 

4-

5-

 

 

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آب و هواشناسی شهری و حمل و نقل 2422495 2 01 1398/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقلیم شناسی دینامیک 2422117 2 01 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحلیل فضایی و فرایند های آب و هوا شناسی 2422457 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های فرد چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش‌های کمی در آب و هواشناسی 2422466 2 01 1398/10/29 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
هیدرواقلیم حوضه‌های آبریز ایران 2422492 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1398/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
آب و هواشناسی شهری و حمل و نقل 2422495 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
تغییرات محیطی 2422443 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
تغییرات محیطی 2422443 2 02 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/27 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
تغییر اقلیم و پیامدهای آن 2422120 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
روش‌های کمی در آب و هواشناسی 2422466 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/30 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
کاربرد سنجش از دور در ژئومورفولوژی 2422083 2 01 هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/27 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
هیدرواقلیم حوضه‌های آبریز ایران 2422492 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/03 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
آشنایی با نرم افزارهای اقلیمی 2422114 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/20 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
جغرافیای زیستی 2422026 2 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
جغرافیای زیستی 2422026 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/09 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
روش‌های آب و هواشناسی ماهواره‌ای 2422506 2 01 هفته های فرد دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/16 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
کاربرد سنجش از دور در اقلیم شناسی 2422113 2 01 هفته های فرد یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/19 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مبانی اکولوژی و جغرافیای زیستی 2422115 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/06 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
اقلیم شناسی فیزیکی 2422116 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/11/03 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
اقلیم شناسی کاربردی 2422119 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2