تاریخچه

 تاریخ تاسیس:1367


 برنامه های جاری و آتی: تلاش جهت ارتقای سطح علمی-آموزشی استادان و دانشجویان، ایجاد زمینه ارتقاء سطح  پژوهش استادان و دانشجویان،ایجاد گرایشهای جدید در دوره ارشد و دکتری، متناوب نمودن موضوع پایان نامه های  ارشد و رساله های دکتری با نیازهای روز جامعه


 رشته های موجود:

 در مقطع کارشناسی:  زبان و ادبیات فارسی 

  کارشناسی ارشد: ادبیات محض، ادبیات تطبیقی، ادبیات پایداری و ادبیات روایی

 دکتری: زبان و ادبیات فارسی

مدیر گروه

دکتر ابراهیم رحیمی زنگنه

 

ایمیل:erahimi200 [at] yahoo.com

 

شماره تلفن:

کارشناس گروه

 شورانگیز تنها


ایمیل: 

 

شماره تلفن:

برنامه هفتگی ورودی های 1400

ردیف                          عنوان فایل
1  صبح
2  بعدازظهر 1
3  بعدازظهر 2

زبان فارسی عمومی ویژه پردیس دانشگاه

ردیف                          عنوان فایل
1  صبح
2  بعدازظهر 1
3  بعدازظهر 2

برنامه هفتگی گروه ادبیات فارسی

ردیف                          عنوان فایل
1  کارشناسی - صبح
2  کارشناسی - بعدازظهر 1
3  کارشناسی - بعدازظهر 2
4  کارشناسی ارشد - صبح
5  کارشناسی ارشد - بعدازظهر 1
6  کارشناسی ارشد - بعدازظهر 2
7  دکتری - صبح
8  دکتری - بعدازظهر 1
9  دکتری - بعدازظهر 2

چارت درسی

ردیف                          عنوان فایل
1  چارت دوره کارشناسی زبان و ادبیات فارسی 
2  برنامۀ ترمی دورۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (تطبیقی)
3  برنامۀ ترمی دورۀ کارشناسی ارشد زبان و ادبیات فارسی (پایداری)
4  برنامۀ ترمی دورۀ کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات فارسی (محض)
5  برنامۀ ترمی دورۀ کارشناسی ارشد - زبان و ادبیات فارسی (روایی)
6  برنامۀ ترمی دورۀ دکتری – زبان و ادبیات فارسی