تاریخچه دانشکده

 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال 1367 در محل فعلی دانشکده علوم اجتماعی با رشته زبان و ادبیات فارسی راه اندازی گردید. با افزایش تعداد گروه های آموزشی و توسعه دانشکده و با تفکیک دانشکده ادبیات و علوم انسانی از دانشکده علوم اجتماعی در سال 1386،دانشکده ادبیات و علوم انسانی در محل جدید خود در پردیس طاقبستان تأسیس گردید.در حال حاضر این دانشکده با گروه های آموزشی زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، زبان و ادبیات انگلیسی، الهیات و معارف اسلامی، جغرافیا، حقوق، تاریخ اسلام مشغول به فعالیت است.
تعداد کل دانشجویان مشغول به تحصیل در این دانشکده 2020 ‌ نفر ‌می‌باشد که در دوره‌های کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری به شرح زیر مشغول به تحصیل به می‌باشند:
کارشناسی : 1438 نفر
کارشناسی ارشد : 391 نفر
دکتری : 160 نفر

مدیران دانشکده ادبیات تا به امروز

دکتر ذوالفقاری علامی مهماندوستی از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰

دکتر علی اکبر محسنی از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲

دکتر وحید سبزیان پور از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵

دکتر شهریار همتی از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶

دکتر مسعود فکری از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۷

دکتر علی سلیمی از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰

دکتر علی اکبر محسنی از سال ۱۳۸۱تا ۱۳۸۲

دکتر امیر شیرزاد از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴

دکتر مسعود اخوان کاظمی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶

دکتر وحید سبزیان پور از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵

دکتر مجتبی بیگلری از سال ۱۳۹۵ تاکنون