مدیران دانشکده ادبیات تا به امروز

1  دکتر ذوالفقاری علامی مهماندوستی  از سال ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۰
2  دکتر علی اکبر محسنی   از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۲
3  دکتر وحید سبزیان پور  از سال ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۵
4  دکتر شهریار همتی  از سال ۱۳۷۵ تا ۱۳۷۶
5  دکتر مسعود فکری  از سال ۱۳۷۶ تا ۱۳۷۷
6  دکتر علی سلیمی  از سال ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۰
7  دکتر علی اکبر محسنی   از سال۱۳۸۱تا ۱۳۸۲
8  دکتر امیر شیرزاد  از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۴
9  دکتر مسعود اخوان کاظمی  از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶
10  دکتر وحید سبزیان پور  از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۵
11  دکتر مجتبی بیگلری   از سال ۱۳۹۵ تاکنون

تاریخچه دانشکده

 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی در سال 1367 در محل فعلی دانشکده علوم اجتماعی با رشته زبان و ادبیات فارسی راه اندازی گردید. با افزایش تعداد گروه های آموزشی و توسعه دانشکده و با تفکیک دانشکده ادبیات و علوم انسانی از دانشکده علوم اجتماعی در سال 1386،دانشکده ادبیات و علوم انسانی در محل جدید خود در پردیس طاقبستان تأسیس گردید.در حال حاضر این دانشکده با گروه های آموزشی زبان و ادبیات فارسی، زبان و ادبیات عرب، زبان و ادبیات انگلیسی، الهیات و معارف اسلامی، جغرافیا، حقوق، تاریخ اسلام مشغول به فعالیت است.
تعداد کل دانشجویان مشغول به تحصیل در این دانشکده 2020 ‌ نفر ‌می‌باشد که در دوره‌های کارشناسی،کارشناسی ارشد و دکتری به شرح زیر مشغول به تحصیل به می‌باشند:
کارشناسی : 1438 نفر
کارشناسی ارشد : 391 نفر
دکتری : 160 نفر