تاریخچه

گروه جغرافیای دانشگاه رازی، در پاسخ به نیازهای استان و منطقه غرب کشور به متخصصان جغرافیا به ویژه آموزش و پرورش، در سال ۱۳۷۲ با پذیرش ۳۵ دانشجوی دبیری جغرافیا در دانشکده ادبیات و علوم انسانی، تاسیس گردید. بعد از دو دوره پذیرش دبیر جغرافیا با تغییر سیاستهای جذب نیروی انسانی در آموزش و پرورش و نیاز اساسی استان به مسائل آمایش سرزمینی و مخاطرات محیطی استان در سال ۱۳۷۴ با کارشناسی رشته جغرافیای محض با گرایش ژئومورفولوژی  و به دنبال آن با راه اندازی گرایش آب و هواشناسی دوره شبانه در سال 1375 دنبال شد . در سال ۱۳۷۶ با تاسیس دوره کارشناسی ارشد رشته ژئومورفولوژی دوره آموزشی تحصیلات تکمیلی این گروه آغاز شده در سال بعد با راه اندازی دوره کارشناسی ارشد آب وهواشناسی و همچنین در سال ۱۳۸۷ رشته جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، فعالیت تحصیلات تکمیلی گروه جغرافیا ادامه یافت و در سال ۱۳۹۰ با کسب مجوز راه اندازی دوره های دکتری در رشته های ژئومورفولوژی و آب وهواشناسی، فرایند تحصیلات تکمیلی وارد مرحله دیگری شده است.


 

لیست آزمایشگاه های آموزشی و تحقیقاتی گروه

کارگاه GIS، کارگاه های نقشه کشی، هیدروژئومورفولوژی  ، آزمایشگاه مخاطرات اقلیمی و مدیریت ریزگرد ها

 

  • کارگاه GIS:

آین آزمایشگاه  برای تحقیق و بررسی های علمی، مدیریت خدمات شهری، مدیریت منابع و ذخایر و همچنین برنامه ‏ریزی های توسعه ای به کار گرفته می‏ شود. فناوری (GIS) با جمع آوری و تلفیق اطلاعات، بوسیله تصویر سازی و استفاده ازآنالیز های جغرافیایی، اطلاعاتی را برای تهیه نقشه فراهم می سازد.

نام مسئول آزمایشگاه : علی خزایی

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه : 34283907

ایمیل: alikhazaei@razi.ac.ir

 

  • آزمایشگاه مخاطرات اقلیمی و مدیرت ریزگرد ها:

هدف از این آزمایشگاه اجرای مدل های اقلیمی است.

نام مسئول آزمایشگاه : علی خزایی

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه : 34283907

ایمیل: alikhazaei@razi.ac.ir

 

  • آزمایشگاه ژئومورفولوژی

آزمایشگاه هیدروژئومورفولوژی به منظور اندازه گیری آن دسته از ویژگی رودخانه ها که در روی زمین امکان اندازه گیری آن وجود ندارد مانند دانه بندی رسوب ،خصوصیات مورفوسکوپی رسوبات،تجزیه و تحلیل ویژگیهای رودخانه ای که در زمین اند مانند دبی رودخانه ،رسوب رودخانه ، اشکال بستری فرسایش رود طراحی شده است.

نام مسئول آزمایشگاه : علی خزایی

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه : 34283907

ایمیل:alikhazaei@razi.ac.ir

 

  • کارگاه های نقشه کشی:

نام مسئول آزمایشگاه : علی خزایی

شماره تلفن مسئول آزمایشگاه : 34283907

ایمیل: alikhazaei@razi.ac.ir

 

مقاطع تحصیلی

رشته های آموزشی گروه جغرافیا:
- کارشناسی رشته جغرافیا با گرایش ژئومورفولوژی و آب و هواشناسی
- کارشناسی ارشد ژئومورفولوژی(ژئومورفولوژی در برنامه ریزی محیطی)
- کارشناسی ارشد آب و هوا شناسی(آب و هوا شناسی محیطی)
- کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ربزی روستایی(مدیریت توسعه پایدار روستایی)
- دکتری آب و هواشناسی
-دکتری ژئومورفولوژی

مدیر گروه

دکتر امان اله فتح نیا

ایمیل: [at]razi.ac.ir

 

شماره تلفن:08334283907

 

کارشناس گروه

نام و نام خانوادگی: علی خزائی

 

alikhazaei@razi.ac.ir :پست الکترونیک

 

 تلفن: 34283907

شرح وظایف

1.برنامه ریزی درسی ترمهای تحصیلی گروه وارائه در سیستم گلستان

2.کنترل فارغ التحصیلی دانشجویان گروه

3.نظارت درامتحانات پایان ترم

4.نظرت برآزمون جامع و دکتری

5.کنترل انتخاب واحد دانشجویان کمتر وبیشترازسقف

6.همکاری وانجام امور محوله از طرف مدیر گروه

7.مشاوره تحصیلی وآموزشی وفرهنگی دانشجو

8.تنظیم برنامه درسی دانشجو واساتید واطلاع رسانی آنها

9.انجام ونظارت دروس معرفی به استاد دانشجویان

10.همکاری با گروههای دانشکده

12.تهیه لیست حضور غیاب برای اساتید

13.دریافت واجرا واطلاع رسانی اطلاعیه آموزشی به دانشجو

14.کنترل ونظارت بر امور دانش آموختگان ودانشجویان ممتاز

15.انجام امور متفرقه.

برنامه دروس گروه جغرافیا ورودی های 1400

ردیف                          عنوان فایل
1  صبح
2  بعد ازظهر1
3  بعد از ظهر 2

برنامه هفتگی دروس مجازی گروه جغرافیا

ردیف                          عنوان فایل
1  جغرافیا مقطع کارشناسی - صبح
2  جغرافیا مقطع کارشناسی - بعد‌از‌ظهر1                             
3  جغرافیا مقطع کارشناسی - بعد‌از‌ظهر2                             
4  جغرافیا مقطع کارشناسی ارشد - صبح
5  جغرافیا مقطع کارشناسی ارشد - بعد‌از‌ظهر1                              
6  جغرافیا مقطع کارشناسی ارشد - بعد‌از‌ظهر2                              
7  جغرافیا مقطع دکتری - صبح
8  جغرافیا مقطع دکتری - بعد‌از‌ظهر1                              
9  جغرافیا مقطع دکتری - بعد‌از‌ظهر2                              

برنامه امتحانی

ردیف                          عنوان فایل
1  کارشناسی
2  تحصیلات تکمیلی

چارت درسی

ردیف                          عنوان فایل
1  جغرافیا (گرایش آب و هواشناسی)                                          
2  جغرافیا (گرایش ژئومورفولوژی)                                                       
3  آب و هواشناسی (کارشناسی ارشد)                                       
4  ژئومورفولوژی (کارشناسی ارشد)                                      
5  جغرافیا و برنامه ریزی روستایی (کارشناسی ارشد)                  
6  آب و هواشناسی (دکتری)                                         
7  ژئومورفولوژی (دکتری)