اعضای هیات علمی

« بازگشت

سنجش از دور وتکنیکهای تحلیل رقومی راداری در ژئومورفولوژی و مدیریت محیط

نام درس سنجش از دور وتکنیکهای تحلیل رقومی راداری در ژئومورفولوژی و مدیریت محیط
کد درس 2422343
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز