اعضای هیات علمی

« بازگشت

فنون و روش‌های پیشرفته ترجمه

نام درس فنون و روش‌های پیشرفته ترجمه
کد درس 2416082
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز