اعضای هیات علمی

جهانگیر امیری

جهانگیر امیری

جهانگیر امیری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 61 - 72 از 72 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
مهارت های آموزش و ترویج قرآن 2420406 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/10/26 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
نحو 7 2416317 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1396/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
مبانی نظری ترجمه 2416083 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
ترجمه متون رسانه ایی و فیلمنامه ها از عربی به فارسی و بالعکس 2416359 2 01 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
آواشناسی زبان عربی 2416294 1 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
قواعد عربی قسمت چهارم نحو2 2414047 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
تاریخ ادبیات و متون دوره جاهلی 2416341 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
متون نظم و نثر دوره مغولی ،مملوکی و عثمانی 2416315 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/28 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
متون نظم دوره عباسی 2 2416310 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/03/18 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
تحلیل متون(تفسیری-عرفانی) 2416278 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/04/01 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
ترجمه قرآن کریم 2416331 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/03/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
کارگاه قرائت و ترجمه قرآن 2 2420410 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 61 - 72 از 72 نتیجه
از 4