اعضای هیات علمی

جهانگیر امیری

جهانگیر امیری

جهانگیر امیری    (EN Page)

استاد
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 41 - 60 از 72 نتیجه
از 4
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ترجمه شفاهی (2) عربی به فارسی 2416368 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/04 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
پروژه کارورزی 2416322 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/11/01 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
ادبیات عرب 3 صرف و نحو 2421003 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
مبانی نظری ترجمه 2416083 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1397/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
ترجمه متون رسانه ایی و فیلمنامه ها از عربی به فارسی و بالعکس 2416359 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1397/10/25 (10:00 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
آواشناسی زبان عربی 2416294 1 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/10/25 (08:00 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
تحلیل متون نظم ونثرجاهلی واموی 2416274 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
تاریخ ادبیات دوره معاصر 2416316 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
مکالمه و محاضره 3 2420338 1 01 هفته های فرد شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/03 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
متون نظم و نثر دوره مغولی ،مملوکی و عثمانی 2416315 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/06 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ترجمه شفاهی و همزمان 2416408 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1397/04/19 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ترجمه متون ورزشی از عربی به فارسی و بالعکس 2416361 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/04/17 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ترجمه از عربی به فارسی 2416327 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/04/19 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
ترجمه مکاتبات و اسناد اداری از عربی به فارسی و بالعکس 2416354 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1397/04/04 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1396 طرح درس
قواعد عربی قسمت سوم نحو1 2414046 2 01 هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
صرف و نحو کاربردی با گرایش ترجمه 1 2416282 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/10/23 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
تاریخ ادبیات دوره مغولی ،مملوکی و عثمانی 2416311 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1396/11/04 (08:00 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
سمینار مسائل ترجمه 2416088 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
تاریخ ادبیات دوره جاهلی تا پایان اموی 2416303 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) 1396/11/05 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
پروژه کارورزی 2416322 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1396/10/24 (10:00 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 41 - 60 از 72 نتیجه
از 4